Prejsť na obsah
často kladené otázky (FAQ)

 

1.  Čo je forma štúdia a metóda štúdia?

 

Forma štúdia charakterizuje študijný program. Každý študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.

Metóda je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov. Zákon o vysokých školách rozlišuje 3 metódy:

 • prezenčnú metódu – charakterizovanú priamym osobným kontaktom študenta a učiteľa aj študentov navzájom, dennou účasťou na prednáškach a cvičeniach
 • dištančnú metódu – vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú bez priameho osobného kontaktu medzi učiteľom a študentom (e-learning), komunikácia medzi vyučujúcim a študentmi, ako aj študentmi navzájom, je uskutočňovaná napr. prostredníctvom internej pošty (e-mail), diskusných skupín a fór,
 • kombinovaná metóda spája predchádzajúce dve. Prakticky to znamená, že okrem prezenčnej výučby majú študenti k dispozícii interaktívne on-line moduly a doplnkové študijné materiály v elektronickej podobe. (e-learning)

Fakulta ponúka štúdium:

 • v prezenčnej metóde – výučba prebieha v pracovných dňoch v pondelok až piatok
 • v kombinovanej metóde – výučba prebieha v piatok prevažne prostredníctvom konzultácií a v sobotu celý deň.

 

2.  Čím je charakteristická denná forma štúdia na MTF STU prezenčnou a kombinovanou metódou ?

 

Denná forma štúdia prezenčnou metódou je charakterizovaná dennou účasťou študenta na prednáškach a cvičeniach, kde má priamy kontakt s učiteľom aj spolužiakmi.

Dennú formu štúdia kombinovanou metódou tiež charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach, ale chýba priamy kontakt s učiteľom a spolužiakmi, čiže nevyžaduje sa každodenná návšteva školy. Výhodou je, že študent môže zo zverejnených e-materiálov študovať v priebehu dňa kedy a kde mu to vyhovuje, musí len mať k dispozícii počítač pripojený na internet. Komunikácia medzi vyučujúcim a študentmi, ako aj študentmi navzájom, je možná prostredníctvom e-mailu, diskusných skupín a fór. Výučba pri kombinovanej metóde prebieha v piatok popoludní a v sobotu celý deň.

 

3.  Je ešte možné na MTF STU študovať externou formou?

 

Fakulta ponúka pre uchádzačov ako náhradu externého štúdia dennú formu štúdia kombinovanou metódou. Nespornou výhodou je, že táto forma je bezplatná. Realizuje sa predovšetkým v sobotu, konzultácie prebiehajú zvyčajne v piatok poobede a elektronicky.

 

4.  Ktorú metódu (prezenčnú alebo kombinovanú)  by som mal uprednostniť, ktorá je pre mňa výhodnejšia?

 

Ak ste absolvovali strednú školu len nedávno, chcete pokračovať v štúdiu na vysokej škole  a neplánujete sa zatiaľ zamestnať, určite by ste mali uprednostniť denné štúdium prezenčnou metódou.

Ak ste už v súčasnosti zamestnaný a chcete si doplniť vzdelanie, pre Vás je vhodnejšia kombinovaná metóda, ktorá nevyžaduje denný priamy kontakt s učiteľom, v určenom čase a na určenom mieste.

Preto kombinovanú metódu odporúčame ako štúdium popri zamestnaní.

Dovoľujeme si upozorniť, že kombinovaná metóda oproti prezenčnej kladie oveľa vyššie nároky na  sebadisciplínu, schopnosť študenta osvojovať si poznatky samoštúdiom,  samostatne rozvíjať požadované spôsobilosti a zodpovedne sa venovať vzdelávacím činnostiam. Požiadavky na úspešné absolvovanie predmetov resp. celého štúdia sú v obidvoch metódach rovnaké.

 

5.  Poskytuje fakulta študentom štipendium?

 

Áno, fakulta poskytuje viac typov štipendia:

  • Sociálne štipendium pre študentov, ktorých finančná situácia v rodine nie je priaznivá
  • Prospechové a mimoriadne štipendium pre študentov, ktorí majú výborný prospech alebo reprezentujú fakultu v rôznych druhoch činnosti 
  • Odborové štipendium už pre študentov v I. roku štúdia vo vybraných študijných odboroch, v ktorých MŠ SR poskytuje dotáciu

6.  Je možné sa prihlásiť na denné štúdium kombinovanou metódou na výučbovom stredisku?

Denné štúdium je vo všetkých študijných programoch realizované v Trnave a v prvom roku bakalárskeho štúdia aj vo výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom. Vo vybraných študijných programoch je možné študovať v prvom roku štúdia aj v Brezne a v Leviciach. Ak sa študent rozhodne pre štúdium na niektorom z výučbových stredísk, po skončení I. roku a splnení podmienok na pokračovanie v štúdiu, pokračuje v Trnave. Ak má uchádzač záujem o štúdium vo výučbovom stredisku v Brezne, v Dubnici nad Váhom, alebo v Leviciach, je povinný pri vyplnení e-prihlášky na štúdium vybrať miesto štúdia. Ak tak neurobí, jeho prihláška je v informačnom systéme automaticky zaradená do Trnavy.