Prejsť na obsah
Študenti

Školné a poplatky spojené so štúdiom na ak. rok 2021/22

  

Tlačivá

 

Údaje potrebné pre vykonanie prevodu:

SEPA ÚHRADY - Krajiny EU,EHP a ostatné/Payments  from countries of the EU, EEA and others:
Banka príjemcu*: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN*: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: Príjmy a výdavky Materiálovotech.fakulta Trnava
Adresa príjemcu:  Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Kód krajiny:  SK
*povinné údaje/mandatory data

 

PLATBY Z KRAJÍN MIMO EÚ/Payment from outside the EU (SWIFT):
Banka príjemcu*/Beneficiary‘s bank*: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu*/Beneficiary’s intermediary bank*: Vseobecna uverova banka, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT*: SUBASKBXXXX
Please contact SUBASKBX in order to find correspondent banks.
Číslo účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account number IBAN*:  SK44 8180 0000 0070 0008 1404
Názov účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account name*: Príjmy a výdavky Materiálovotech.fakulta Trnava
Adresa príjemcu/Beneficiary‘s address: Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
*povinné údaje/mandatory data

 

 

NÁZOV POPLATKU

SUMA

VARIABILNÝ SYMBOL

 

ŠKOLNÉ V AKADEMICKOM ROKU 2021/22

 

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia/za súbežné štúdium na bakalárskom štúdium

 

600 €

 

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia/za súbežné štúdium na inžinierskom štúdiu

 

800 €

 

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia/za súbežné štúdium na doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia uskutočňované v štátnom jazyku

1.rok 100 €

ostatné roky 1 000 €

 Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na doktorandskom štúdiu v externej forme štúdia uskutočňované v štátnom jazyku

1000 €

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na doktorandskom štúdiu v externej forme štúdia uskutočňované v anglickom jazyku

2000 €

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné  na doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia uskutočňované v anglickom jazyku

1000 €

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné na doktorandskom štúdiu v externej forme štúdia uskutočňované v štátnom jazyku

1000 €

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Školné na doktorandskom štúdiu v externej forme štúdia uskutočňované v anglickom jazyku

2000 €

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

 

OSTATNÉ PLATBY

 

Prihláška na VŠ štúdium na MTF – štúdium v štátnom jazyku v dennej/externej forme štúdia

(bakalárske, inžinierske, doktorandské štúdium)

Prihláška na VŠ štúdium na MTF – štúdium v anglickom jazyku  

denná forma štúdia (doktorandské štúdium)

externá forma štúdia  (doktorandské štúdium)

 

 

20 €

   

 

40 €

40 €

 

Vygenerovaný systémom pri zadávaní e-prihlášky

 

 

(platba sa uhrádza online, resp. bezhotovostným príkazom)

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií v SJ a AJ

v súlade so
Smernicou rektora 

006

Poplatky za vydanie dokladov a duplikátov pre absolventov v SJ a AJ

v súlade so
Smernicou rektora 

006

 

PREUKAZ ŠTUDENTA

 

Preukaz študenta, resp. prolongáciu existujúceho preukazu študent realizuje prostredníctvom objednávky v informačnom systéme fakulty.

 

Pri platení jednotlivých poplatkov žiadame, aby ste uvádzali správny variabilný symbol.