Prejsť na obsah
Študenti

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

  • Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
    kontakt: +421 908 674 070
    pracovisko: UIAM MTF
    Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava
    email: bohuslava.juhasova@stuba.sk

 

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/informacie-pre-uchadzacov-o-studium.html?page_id=11785

 

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=11787

 

Tlačivá

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty STU alebo ústavu manažmentu STU.

Formulár pre študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie
Formulár pre uchádzača o štúdium so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu prijímacej skúšky

 

Predpisy

Vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami - ustanovuje podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby  

Smernica rektora 5/2013-SR upravuje pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na STU v Bratislave
Smernica rektora 3/2017-SR upravuje pravidlá ubytovania študentov so špecifickými potrebami v ubytovacích zariadeniach STU

 

Informácie pre študentov – rektorátna stránka
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717