Prejsť na obsah
Výskum

Prodekan pre vedu a výskum:

Prodekan pre zahraničné projekty:

prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Oddelenie vedy a výskumu OPOM:

Oddelenie zahraničných projektov

Bc. Beata Vrbovská – projekty VEGA, KEGA, APVV, Mladý výskumník, Mladý výskumník – exceletné tímy, iné domáce projekty, evidencia projektov pre prax

PhDr. Katarína Tóthová Vedecká rada; habilitačné a inauguračné konanie; akreditácia; DrSc a Dr.h.c.; emeritní a hosťujúci profesori;  inštitucionálne projekty; ocenenia;

Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov OPOM:

Ing. Monika Pinkasová - vedúca oddelenia

pracovníci oddelenia :

Ing. Lucia Baňasová, PhD.
Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Ing. Mariana Velčická

 

Základné informácie o činnostiach oddelenia vedy:

Domáce projekty:

 • komplexná agenda projektov VEGA, KEGA, APVV,  Mladý výskumník, Mladý výskumník-excelentné tímy, iné domáce projekty, inštitucionálne projekty fakulty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok – administrácia, sledovanie výziev, evidencia  a monitorovanie priebehu realizácie projektov vrátane evidencie zmlúv a aktualizácie statusov projektov v systémoch univerzity; monitoring projektov pre prax  
 • sledovanie a výkazníctvo domácich projektov k hodnotiacim procesom (rozpis dotácie, správy a výkazy výskumu a vývoja, plnenie úväzkových listov v oblasti vedy)
 • sledovanie  a evidencia podporných programov vedecko-výskumnej činnosti STU (Motivačný program)
 • prehľad riešených projektov v aktuálnom roku
 • tlačivá Podávanie projektov - Informácia k pripravovanému projektu, Vyhlásenie priameho nadriadeného

Projekty štrukturálnych fondov:

 • komplexná agenda projektov štrukturálnych fondov – administrácia, sledovanie výziev, evidencia  a monitorovanie priebehu realizácie a po ukončení doby riešenia projektov vrátane evidencie zmlúv a aktualizácie statusov projektov v systémoch univerzity;  
 • odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov
 • sledovanie a výkazníctvo projektov k hodnotiacim procesom)

Agenda Vedeckej rady:

 • komplexná starostlivosť a administrácia zasadnutí Vedeckej rady

Habilitačné a inauguračné konanie, emeritní a hosťujúci profesori:

 • komplexné zabezpečovanie administrácie agendy habilitácií, inaugurácií, emeritných profesorov, hosťujúcich profesorov
 • Galérie profesorov MTF

DrSc a  Dr.h.c.:

 • agenda sekretariátu pre udeľovanie DrSc na obdobie 2014-2017 (ukončená v roku 2015)
 • agenda udeľovania návrhov Dr.h.c.
 • Galéria Dr.h.c. fakulty

Akreditácia:

 • Súčinná podpora procesu tvorby akreditačného spisu
 • archivácia akreditačného spisu fakulty

Ocenenia v oblasti výskumu:

Support: