Prejsť na obsah
Výskum

Prodekan pre vedu a výskum:

Prodekanka pre zahraničné projekty:

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov OPOM:

Oddelenie zahraničných projektov

Bc. Alena Micháliková – projekty VEGA,KEGA,Mladý výskumník, Mladý výskumník – exceletné tímy, iné domáce projekty; Vedecká rada; habilitačné a inauguračné konanie; akreditácia; DrSc a Dr.h.c.; emeritní a hosťujúci profesori

Bc. Beata Vrbovská inštitucionálne projekty, evidencia projektov pre prax; zahraničné pracovné cesty; centrálne zabezpečovanie leteniek; ocenenia; support; aktualizácia web stránky Výskumu

Mária Rešetková MBA -  medzinárodné vzťahy, prijatia zahraničných hostí, zahraničné prezentácie, zahraničné mobility študentov a zamestnancov, zahraničné štipendiá; projekty APVV, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok; Motivačný program;  support; konferenčný servis

 

Základné informácie o činnostiach oddelenia vedy a zahraničných vzťahov   :

Domáce projekty:

 • komplexná agenda projektov VEGA, KEGA, APVV,  Mladý výskumník, Mladý výskumník-excelentné tímy, iné domáce projekty, inštitucionálne projekty fakulty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok – administrácia, sledovanie výziev, evidencia  a monitorovanie priebehu realizácie projektov vrátane evidencie zmlúv a aktualizácie statusov projektov v systémoch univerzity; monitoring projektov pre prax  
 • sledovanie a výkazníctvo domácich projektov k hodnotiacim procesom (rozpis dotácie, správy a výkazy výskumu a vývoja, plnenie úväzkových listov v oblasti vedy)
 • sledovanie  a evidencia podporných programov vedecko-výskumnej činnosti STU (Motivačný program)
 • prehľad riešených projektov v aktuálnom roku
 • tlačivá Podávanie projektov - Informácia k pripravovanému projektu, Vyhlásenie priameho nadriadeného

Agenda Vedeckej rady:

 • komplexná starostlivosť a administrácia zasadnutí Vedeckej rady

Habilitačné a inauguračné konanie, emeritní a hosťujúci profesori:

 • komplexné zabezpečovanie administrácie agendy habilitácií, inaugurácií, emeritných profesorov, hosťujúcich profesorov
 • Galérie profesorov MTF

DrSc a  Dr.h.c.:

 • agenda sekretariátu pre udeľovanie DrSc na obdobie 2014-2017 (ukončená v roku 2015)
 • agenda udeľovania návrhov Dr.h.c.
 • Galéria Dr.h.c. fakulty

Akreditácia:

 • Súčinná podpora procesu tvorby akreditačného spisu
 • archivácia akreditačného spisu fakulty

Konferenčný servis:

Ocenenia v oblasti výskumu:

Support:

Medzinárodné vzťahy MTF:

Zahraničné pracovné cesty:

Prijatia zahraničných hostí

Zahraničné prezentácie:

 • Monitoring a evidencia prezentácií MTF v zahraničí,  prezentácie zahraničných subjektov na MTF
 • Monitoring exkurzií študentov a zamestnancov  MTF v zahraničí

Zahraničné mobility študentov a zamestnancov MTF: