Prejsť na obsah
Výskum

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.

 

SMERNICA DEKANA 1/2016

SMERNICA REKTORA 1/2016 - SR

SMERNICA REKTORA 3/2014 - SR (schválená vo VR STU 11.12.2013):