Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie

- funkčného miesta docenta v odbore habilitácie Telesná výchova  - 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom odbore,

- preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

- prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a požadovaným zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 13. 6. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty