Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 11. – 12. októbra 2012 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „MTF STU“) konal už 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2012 pod názvom „Globálne krízy – príležitosti a hrozby“. Konferencia, ktorú organizoval Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK“) MTF STU v spolupráci s občianskym združením VIVAEDUCA, sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Konferencia bola určená predovšetkým manažérom a pracovníkom firiem, vedecko-výskumným pracovníkom, pedagógom a študentom vysokých škôl, zamestnancom štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade širokej vedecko-odbornej verejnosti. Konferenciu slávnostne otvoril dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver MORAVČÍK a riaditeľ UPMK doc. Ing. Miloš ČAMBÁL, CSc. V zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa slávnostného otvorenia zúčastnila RNDr. Marta CIMBÁKOVÁ, generálny štátny radca z Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia bola rozdelená na plenárnu časť a tzv. paralelné časti – sekcie A, B, C, D. Hlavný program konferencie tvorila plenárna časť -  prezentácie od hlavných prednášateľov, ako:

  • prof. Nigel J. Holden, Centre for International Business, Leeds University Business School Leeds, Veľká Británia
  • prof. Uta Klement, Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology Gothenburg, Švédsko
  • dr. Luigi Telesca, CREATE-NET, eXrade, Trento, Italy
  • prof. Pedro F. Cunha, IPS-Institutoli Politécnico de Setúbal, CENI - Centro de Integração e Inovação de Processos  Assoc.I&D, Setúbal, Portugalsko
  • prof. Ing. Ján Porvazník, CSc., Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
  • prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Slovenská republika.

Viac o hlavných prednášateľov: http://www.brochure.comattech.sk/

Plenárne zasadnutie viedla doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD. z MTF STU. Počas dvoch dní konferencie renomovaní prednášatelia nielen zo Slovenskej republiky, ale i zo zahraničia (z Poľska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Švédska, Portugalska, Kazachstanu, Talianska, Bulharska, Maďarska a pod.) – odborníci z praxe i z akademickej pôdy – prezentovali účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou manažérskych výziev, ako aj návrhy možných riešení identifikovaných problémov v rámci hlavných tém konferencie. Na konferencii a sprievodných podujatí zaznelo celkovo 45 prednášok a diskusií. Zúčastnilo sa viac ako 370 účastníkov z 11 krajín. 

Súčasťou tohto vedeckého podujatia bola aj tzv. slávnostná sekcia, ktorá bola venovaná pripomenutiu 60. výročia založenia Katedry strojárenského priemyslu, ktorej nasledovníkom je dnešný UPMK a sekcia s názvom „Ph.D. Competition in the Automotive Sector Winner´s Day“. V rámci oslavy 60. výročia zazneli príspevky od zástupcov významných absolventov jubilujúcej katedry a ústavu: doc. Ing. Rudolf Burc, CSc.,  doc. Ing. Eva Doubková, CSc.,  Ing. Zděnek Vavřík, Ing. Ondrej Strnád, CSc.,  Ing. Bohumil Zlocha, Ing. Tibor Pint,  Ing. Augustín Hambálek, Ing. Edita Filipová,  Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., Ing. Jozef Bachratý a  Ing. Pavol Jurčík, PhD. V rámci sekcie „Ph.D. Competition in the Automotive Sector Winner´s Day“ boli odprezentované príspevky študentov doktorandského štúdia, pričom ceny za umiestnenia na prvých troch miestach boli odovzdané počas plenárneho zasadnutia konferencie.

Súčasťou konferencie bolo aj interview prof. Dr. Ing. Olivera MORAVČÍKA, dekana MTF STU, doc. Ing. Miloša ČAMBÁLA, CSc, riaditeľa UPMK, Ing. Martiny JAKÁBOVEJ, PhD., predsedkyne organizačného výboru konferencie a prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc., emeritného profesora MTF regionálnej televízii MTT: http://www.mtt.sk/spravy/video-spravy-comatech-2012/.

Ďalším sprievodným podujatím konferencie bol prezentačný stánok UPMK a MTF STU a neformálne stretnutia, na ktorých účastníci konferencie nadviazali nové priateľstvá a získali kontakty v záujme rozvoja ďalšej spolupráce vo vybraných témach a kooperácie s podnikateľským prostredím a praxou.

Všetky informácie o konferencii nájdete na: www.comattech.sk a www.mtf.stuba.sk

FOTOGALÉRIA Z KONFERENCIE

VIDEOZÁZNAM

CO-MAT-TECH 2012 - 11/10/2012

60. výročie - 12/10/2012

Vypracovali: Martina Jakábová, Miloš Čambál, Marta Kučerová, Dagmar Cagáňová, Jana Šujanová