Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31.05.2016 bola vyhlásená výzva kód OPVAI-VA/DP/2016/1.2.1-02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci:

Prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičnej priority 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel  Operačného programu Výskum a inovácie

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

MTF STU bola úspešná ako partner pri schvaľovaní projektu EÚ pod názvom  „Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov „ kód projektu v ITMS2014+ : 313011B647

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého hlavným cieľom bude skúmať proces termického zhodnocovania problematických druhov plastových odpadov.

Základným pilierom projektu bude zriadenie spoločného výskumného pracoviska v oblasti výskumu zhodnocovania problematických ostatných plastových odpadov formou termického štiepenia na priemyselne a energeticky využiteľné výstupné produkty.

Projekt svojím zameraním prostredníctvom určenej prioritnej témy v rámci oblastí špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít  spadá do oblasti  „Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu“ a „Udržateľná energetika a energie“.

 

Hlavný riešiteľ projektu: ALFA Slovakia, s.r.o. Piešťany

Zodpovedný riešiteľ projektu za partnera STU MTF: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (UIBE)

Celkové oprávnené výdavky projektu:  8.450.690,45€ 

Doba realizácie projektu: 9/2017 - 8/2021 

loga