Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 6. februára sme na našej fakulte privítali všetkých, ktorí mali záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave. Už 13-sty ročník podujatia Deň otvorených dverí začal o 10.00 hod v aule prof. Adamku, kde prítomných privítala prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Program pokračoval rozdelením účastníkov do skupín, podľa záujmu o konkrétny študijný program. Skupiny ďalej pokračovali návštevou fakultných pracovísk v budovách Materiálového výskumu a Centra excelentnosti 5-osového obrábania. Väčšina účastníkov však smerovala do foyer T02, kde boli centrálne pripravené prezentácie všetkých ústavov fakulty. Zástupcovia ústavov poskytli záujemcom o štúdium nielen teoretické informácie o možnostiach štúdia, ale prezentáciu podporili najmä efektívnymi a praktickými ukážkami z prostredia konkrétnych študijných programov.

Fotogaléria MTF STU

Fotogaléria autor: Roberta Schmidtová

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.