Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

v spolupráci s

Prezídiom Hasičského a záchranného zboru

Krajským inšpektorátom práce Trnava

 Fakultou bezpečnostného inžinierstva VŠB – TU Ostrava

Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave

VUJE, a.s.

Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s

a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií

Materiálovotechnologická fakulta MTF STU

J. Bottu 24, 917 24 Trnava

24. januára 2013