Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 29. marca 2012 konal 16. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte.

Na konferencii sa zúčastnilo v dvanástich sekciách 101 študentov, 58 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 36 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 1 študent z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 5 študentov z dennej kombinovanej formy bakalárskeho štúdia a 1 študent z denného doktorandského štúdia. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

V rámci riešenia prác ŠVOČ navrhli ešte v decembri 2011 vedúci prác 170 tém, z ktorých bolo na fakultnom kole ŠVK prezentovaných 93. Úroveň prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 42 odborníkov. Vo všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia KSVOČ), riaditeľom ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, členom hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií oceneným študentom.

V každej z 12-tich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (motivačné štipendium). Šesť víťazných prác zo sekcií Materiály, Výrobné technológie 1, Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita 1, Požiarne inžinierstvo, Humanitné vedy a Anglický jazyk boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Vedenie fakulty okrem finančného ohodnotenia schválilo aj odmenu vo forme vecného daru - tabletu, ktorý získali dvaja vyžrebovaní študenti zo študentov, ktorí obsadili prvé miesto v sekciách Materiály a Výrobné zariadenia a systémy.