Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MTF STU bola úspešná ako partner pri  schvaľovaní projektu  EÚ  vo výzve  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.   Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vychádza z priorít stratégie Európa 2020. Svojím zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.

Schválený projekt  „Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania "(ITMS 313011C061) bude realizovaný do roku 2023.

Hlavným partnerom projektu je MASAM s.r.o.Vráble. Schválená výška nenávratného finančného príspevku  je 4 027 509,05 €.

 

Z anotácie projektu:

„Projekt na podporu priemyselného výskumno-vývojového centra je projekt, v rámci ktorého sa plánujú výskumno-vývojové aktivity konzorcia partnerov na báze vysokej excelentnosti s vysokou mierou potenciálnej využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Zámerom projektu je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a výskumnej inštitúcie, ktorého výsledkom bude priemyselné výskumno-vývojové centrum. Priemyselné výskumno-vývojové centrum bude výskumné konzorcium, fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom bude podnik, žiadateľ – MASAM, s. r. o., ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v oblasti zameranej na Automobilový priemysel a strojárstvo, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom bude výskumná inštitúcia – verejný subjekt MTF STU, tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci v zmysle vyhlásenej výzvy“ .

Primárny cieľ projektu: Projekt je zameraný na optimalizáciu rezných nástrojov a jej konečnú úpravu ako podklad pre nanovrstvy povlakov.

 

Zodp. riešiteľ za MTF STU Trnava : doc. Ing. Pokorný, PhD.  – Ústav výrobných technológií.

loga