Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18.10.2021 bola s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory” s akronymom „On-line strojár”, schválenému v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

V októbri 2021 riešiteľský kolektív pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. Ing. Štefana Václava, PhD. zahájil riešenie projektu, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť u absolventov vedomosti a ich uplatnenie pri riešení praktických úloh, ktoré sú konzultované s odborníkmi. Projekt sa bude zaoberať zvyšovaním uplatniteľnosti absolventov v odbore strojárstvo na trhu práce v Trnavskom a Moravsko-sliezskom kraji. Aktivity projektu sú určené pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov a tiež pre akademických pracovníkov v česko-slovenskom pohraničí a zameriavajú sa na spoločný rozvoj výuky strojárenských predmetov a zvyšovanie vedomostí v strojárskych témach  ako napr. obrábanie, 3D tlač a metrológia.  V rámci projektových aktivít budú realizované On-line semináre, Dištančné vzdelávacie podpory pre študentov a pedagógov, Odborné on-line prednášky odborníkov z praxe či Spoločné konferencie.

Názov projektu: Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory

Akronym: On-line strojár

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Prioritná os:  1. Využívanie inovačného potenciálu

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom uplatniteľnosti na trhu práce.

Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Číslo zmluvy: 1050/2021

Kód projektu: 304011AYW8

Doba riešenia: 10/2021 - 7/2023

Celkový rozpočet projektu: 285 472,80 €

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 264 099,84 €

Z toho výška NFP zo zdrojov ERDF: 242 651,88 €

Z toho výška NFP z národného financovania: 21 447,96 €

Partneri projektu:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
    Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)

 

  • VŠB Technická Univerzita Ostrava
    Fakulta strojní (Hlavný cezhraničný partner)
     

Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu .