Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22.07.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“, schválenému v rámci Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768

Kód ITMS2014+: 304011U768

Doba riešenia: 02/2020 - 07/2021 (18 mesiacov)

Rozpočet projektu: 197 990,75 EUR

 

Partneri projektu:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)

 
2. Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR (Hlavný cezhraničný partner)
 

3. Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín (Partner)

Projekt je zameraný na tvorbu a implementáciu nových programov celoživotného vzdelávania (CŽV), zvyšovanie kvality a inováciu obsahu, foriem a metód ďalšieho vzdelávania zamestnancov v strojárskom a automobilovom priemysle v súlade s požiadavkami trhu práce a potrebami vedomostnej spoločnosti s využitím potenciálu slovensko-českého partnerstva.

Vychádzajúc z reálnych požiadaviek a potrieb priemyselných podnikov v oprávnenom programovom území je zámerom projektu prispieť k naštartovaniu a systematickému rozvoju CŽV v špecifických technických oblastiach, ktoré doteraz v rámci CŽV spravidla absentujú, a to:

  • materiálové inžinierstvo a zabezpečenie kvality produkcie;
  • strojárske technológie a počítačová podpora prípravy výroby;
  • automatizácia a riadenie technologických procesov a mechatronických systémov.

 

Jednotlivé aktivity sú špecifikované s cieľom podporiť vytváranie stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, ako aj tvorbu spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, včítane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania, kvalifikačného a osobnostného rozvoja pre firmy a jednotlivcov.

Úvodná etapa riešenia projektu bude zameraná na definovanie spoločných tém, potrieb a problémov v oblasti zvýšenia úrovne vedomostí, znalostí a kompetencií zamestnancov vo vybraných podnikoch a organizáciách všetkých oprávnených krajov na území SR a ČR. Spoločný pracovný tím partnerov v spolupráci s konštituovanou expertnou skupinou na základe podkladov, získaných zo zberu dát a dotazníkového šetrenia, vypracuje spoločnú Cezhraničnú stratégiu celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcu aplikáciu spoločných európskych nástrojov, predovšetkým spoločných kvalifikačných rámcov na porovnávanie a uznávanie získaných kvalifikácií v SR a ČR, resp. v krajinách EU.

V súlade s touto stratégiou budú vypracované a pilotne aplikované spoločné vzdelávacie výstupy – vzdelávacie programy, školenia, kurzy, prednášky a semináre v definovaných technických oblastiach, ktoré budú umiestnené vo vytvorenej verejne prístupnej otvorenej databáze. Databáza bude podporovať vybudovanie systematickej komunikácie vysokých škôl a ďalších poskytovateľov CŽV a zamestnávateľov, postavenej na vzájomnom informovaní sa o potrebách a požiadavkách zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie svojich zamestnancov na jednej strane a o možnostiach a kapacitách školiacich zariadení na druhej strane.

Primárnym cieľom vytvorenej databázy bude bližšie  prepájať  politiky  vzdelávania  a zamestnanosti  pre  zabezpečenie  pružnej  reakcie  vzdelávacieho systému na meniace sa potreby priemyselných podnikov. Databáza bude teda aplikovateľná ako nástroj inovovanej stratégie, budovanej na princípe integrovaného a cieleného obsahu ďalšieho vzdelávania jednotlivca v priestore, čase a tempe, ktoré najviac vyhovuje jeho individuálnym potrebám.

Jednotliví partneri a riešitelia projektu sa budú spoločne podieľať na identifikácii, vývoji a aplikácii spomenutých vzdelávacích programov a nástrojov. Partneri budú zároveň tvoriť základ partnerskej siete, ktorá bude aj po ukončení realizácie projektu zabezpečovať jeho udržateľnosť, a to prostredníctvom ďalšej efektívnej spolupráce pri zabezpečovaní, realizácii, inovácii a rozširovaní ponuky vzdelávacích aktivít podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce, včítane správy, údržby, aktualizácie a rozširovania vypracovanej databázy.