Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  10. 12. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej  práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

o 10.00 hod. Ing. Dana Michálková, téma dizertačnej práce „Determinanty efektívnosti celoživotného vzdelávania formou e-learningu v technických odboroch"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.