Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. MŠVVaŠ č. 457/2012 Z.z. §1, odst. 14
oznamujem:

 

  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 9:00 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariána Palcuta, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí “
  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 13:15 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška Mgr. Mariána Palcuta, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Termodynamické a kinetické podmienky vysokoteplotnej oxidácie kovových materiálov“
  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 10:30 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Ridzoňa, PhD., zamestnanca ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o.  Názov habilitačnej práce: „Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom“
  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 13:45 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Martina Ridzoňa, PhD., zamestnanca ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o. Téma habilitačnej prednášky: „Analýza technologických parametrov vplývajúcich na výrobu a kvalitu povrchu pri ťahaní presných bezšvíkových rúr za studena“
  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 9:00 hod., v miestnosti T02-2.208, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Dagmar Babčanovej, PhD., zamestnankyne  MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Holistický koncept budovania a riadenia značky v priemyselnom podniku  v podmienkach marketingu 4.0“
  • dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 14:15 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Dagmar Babčanovej, PhD., zamestnankyne  MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Značka a jej právna ochrana ako základ úspechu na trhu“

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU