Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20.3.2014 od 9.00 hod. sa uskutočnil na MTF STU 18.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Prihlásených bolo 146 účastníkov, ktorí sa prezentovali v 15 odborných sekciách.

SEKCIE:

 • Priemyselné manažérstvo 1
 • Priemyselné manažérstvo 2
 • Udržateľný strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie
 • Digitálny podnik
 • Humanitné vedy
 • Anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Materiály
 • Výrobné technológie 1
 • Výrobné technológie 2
 • Výrobné technológie 3
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Požiarne inžinierstvo
 • Chemické nebezpečenstvá a nebezpečné látky
 • Kvalita produkcie

Na konferencii sa zúčastnilo v 15 sekciách 129 študentov, 62 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 58 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 2 študenti z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 7 študenti z dennej kombinovanej formy bakalárskeho štúdia. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

V rámci riešenia prác ŠVOČ navrhli ešte v októbri 2013 vedúci prác 200 tém, z ktorých bolo na fakultnom kole ŠVK prezentovaných 119. Úroveň prác  posudzovali odborné komisie zložené nielen z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty, ale aj z odborníkov z praxe (napr. v sekcii Digitálny podnik). Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 55 odborníkov. Vo všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia KSVOČ), riaditeľom ústavov za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, členom hodnotiacich komisií, i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení. V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií oceneným študentom. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc. a Odborom akademických činností. 

V každej z 15-tich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (motivačné štipendium). Osem víťazných prác zo sekcií Materiály, Priemyselné manažérstvo 1, Priemyselné manažérstvo 2, Digitálny podnik, Udržateľný strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, Bezpečnosť a ochrana zdravia, Chemické nebezpečenstvá a nebezpečné látky, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle budú navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia. V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca o odstránenie z fotodokumentácie.

Zverejnené: 26.03.2014