Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 6. apríla 2017 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 21. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2017 (ŠVK).

Na konferencii sa predstavilo 85 zúčastnených študentov, ktorí prezentovali svoje práce v 10 sekciách:

  • Anglický jazyk
  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo
  • Environmentálna bezpečnosť
  • Humanitné vedy
  • Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo
  • Materiály
  • Priemyselné manažérstvo
  • Výrobné technológie 1
  • Výrobné technológie 2

Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.

V hodnotiacich komisiách, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce celkom 40 odborníkov.

Každý zúčastnený študent prevzal po ukončení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti. Celkovo bolo v roku 2017 na ŠVK prezentovaných 73 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce v každej sekcii.

Na spoločnom slávnostnom vyhodnotení v popoludňajších hodinách, v priestoroch auly prof.  Čabelku autori víťazných prác prevzali z rúk predsedu organizačného výboru ŠVOČ a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bolo pridelené finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

Záujem oceniť víťazné práce prejavila aj odborná verejnosť.  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelil Cenu ZSTVS študentovi Milošovi Gubrickému, ktorý okrem prevzatia ceny sa stáva ambasádorom ZSTVS.

Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) udelila tri ocenenia - Cenu predsedu SZS ako uznanie za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na MTF STU so sídlom v Trnave študentom Bc. Kristiánovi Išpoldovi, Bc. Alexandrovi Fábrymu a Bc. Rudolfovi Podstrelenému

Dve ceny prevzali študenti zo sekcií Výrobné technológie a dve ceny zo sekcie Materiály.  Ceny vyššie menovaným odovzdal oceneným študentom predseda Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Pavol Radič, EURO Ing.

V súlade s Rámcovými pravidlami ŠVOČ na MTF STU so sídlom v Trnave budú štyri víťazné práce zo sekcií – Environmentálna bezpečnosť, Materiály, Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo, Výrobné technolóbie 1 - nominované na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a študijným oddelením fakulty.

 

Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK 2017 (doplnené na stránke 10.10.2017):

Sekcia Environmentálna bezpečnosť – Bc. Bronislava Hudcovská
Sekcia Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo – Bc. Miroslav Šedivý
Sekcia Materiály – Bc. Dominik Velický
Sekcia Výrobné technológie 1 – Ing. Alexander Fábry (absolvent 2016/2017)

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor textu: Ivančíková Renáta

Autor fotografií: PaedDr. Daša Zifčáková, Mgr. Jana Boškovská