Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa dňa 8. apríla 2010 konal  14. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte.

Na konferencii sa zúčastnilo v jedenástich sekciách 95 študentov (51 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 38 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 1 študentka z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia a 5 študentiek z denného doktorandského štúdia). ŠVK sa zúčastnili taktiež 2 študenti zo Žilinskej univerzity. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

V rámci riešenia prác ŠVOČ navrhli ešte v októbri 2009 vedúci prác 163 tém, z ktorých sa na ŠVK predstavilo 87. Úroveň prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 48 odborníkov. Vo všeobecnosti prevládala vysoká odborná kvalita prác. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom ústavov, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia KSVOČ), členom hodnotiacich komisií i všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.

V každej z 11-tich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou (mimoriadne štipendium). Štyri víťazné práce zo sekcií Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita, Environmentálne inžinierstvo, Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.