Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (24.-27.5.2022) je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Usiluje sa vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 8. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Sprievodnou akciou veľtrhu je výstava TECHFÓRUM 2022.

MTF STU prezentuje výskumnú charakteristiku svojich ústavov, ponuky na spoluprácu s praxou, ale i vzdelávacie aktivity, jedinečné študijné programy a úspešnosť absolventa fakulty na trhu práce. Otázka prezentácie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí.

 

Bližšie informácie: https://agrokomplex.sk/strojarsky-veltrh/; https://agrokomplex.sk/techforum/

 

Odborné zabezpečenie prezentácie MTF STU - ústavy (striedavo):

UVTE: Ing. Alexej Pluhár, Ing. Barbora Bočáková, PhD.

UMAT: Ing. Roman Sýkora, Ing. Matej Pašák, PhD.

UIAM: Ing. Lenka Halenárová, Ing. Szabolcz Kováč

UPIM: Ing. Tomáš Brlej, Ing. Matúš Cagala

UIBE: Ing. Tomáš Štefko, PhD., Ing. Veronika Kvorková, Ing. Juraj Michálek, Ing. László Kosár

 

Organizačné zabezpečenie: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., PaedDr. Daša Šottníková

 

UVPT: prezentácia projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

 

                       

„Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

 

Srdečne vás pozývame!