Prejsť na obsah
Dianie na MTF

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.  

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

TERMÍNY ZÁPISOV

20. augusta 2019, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia prezenčnou metódou.

21. augusta 2019, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia kombinovanou metódou.

 

PRED ZÁPISOM NA FAKULTE JE UCHÁDZAČ V INFORMAČNOM SYSTÉME

 • povinný vyjadriť záujem o štúdium prostredníctvom e-Návratky v Akademickom informačnom systéme (prihlasovacie údaje Vám boli doručené na mailovú adresu zadanú v e-prihláške)
 • vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov: za zimný a letný semester z každej skupiny predmetov jeden predmet (kompletné študijné plány sú zverejnené na web stránke fakulty mtf.stuba.sk – horná lišta ŠTUDENT)
 • vybrať si preukaz študenta (je dokladom o štúdiu, ktorý slúži na poskytnutie zliav, na identifikáciu študenta pri skúškach a umožňuje vstup do vyhradených priestorov fakulty)
 • alebo vybrať si prolongáciu preukazu študenta z prechádzajúceho štúdia na STU
 • uhradiť platbu za preukaz/prolongáciu
 • potvrdiť súhlas s poskytnutím údajov v aplikáciách, kde sú požadované
 • vložiť fotografiu (bude použitá pri výrobe prekazu študenta a pre overenie totožnosti študenta počas štúdia. Vložená fotografia prebieha schvaľovacím procesom, preto je dôležité vložiť vhodný typ fotografie).

Bývalí študenti STU, ktorí už majú fotku v AIS si môžu vložiť novú fotku. Po schválení sa prenesie do evidencie AIS. Pôvodnú fotku v AIS v e-Návratke nevidia.

 

PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium (v súčasnosti prebieha expedícia rozhodnutí o prijatí do vlastných rúk prostredníctvom slovenskej pošty.  V prípade, ak do termínu zápisu rozhodnutie o prijatí nebude uchádzačovi doručené poštou, môže sa zápisu zúčastniť).
 2. občiansky preukaz
 3. písacie potreby
 4. Podmienečne prijatý uchádzač je povinný na zápis priniesť:
  • overenú kópiu diplomu o ukončení vzdelania štátnou skúškou na bakalárskom stupni štúdia (týka sa iba uchádzačov z inej VŠ).

Ubytovanie v ŠD M. Uhra  – informácie k ubytovaniu a žiadosť o poskytnutie ubytovania v ŠD M. Uhra si záujemca prevezme v čase zápisu.  O ubytovanie môžu požiadať iba študenti v dennej forme štúdia prezenčnou metódou. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km.

 

PROGRAM ZÁPISU

 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • kontrola a vyplnenie ďalších tlačív.

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Z.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku. Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2019.

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2019/2020 -  23. 9. 2019.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2019/2020

Harmonogram akademického roka