Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

profesorov v študijných odboroch:

 • 5.2.51  Výrobné technológie a 5.2.7 Strojárske technológie a materiály
 • 5.2.52  Priemyselné inžinierstvo
 • 5.2.26  Materiály
 • 5.2.14  Automatizácia
 • 9.2.9 Aplikovaná informatika

docentov v študijných odboroch:

 • 5.2.51 Výrobné technológie a 5.2.7 Strojárske technológie a materiály
 • 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

 • vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp.       príbuznom  odbore,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

 • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 21. 5. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálne a organizačné oddelenie, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty