Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25,  v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI

2 miesta odborných asistentov v študijnom odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedeckého zamerania v odbore chémia,
 • akademický titul PhD. v odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,  
 • skúsenosti s prípravou a riešením projektov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV MATERIÁLOV

1 miesto odborného asistenta na výučbu elektrotechniky a fyziky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • akademický titul PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať elektrotechniku, fyziku a odvodené predmety s fyzikálnym základom so zameraním na oblasť materiálov,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

1 miesto odborného asistenta na výučbu fyziky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • akademický titul PhD.,
 • kvalifikačná spôsobilosť vyučovať fyziku a odvodené predmety s fyzikálnym základom so zameraním na oblasť materiálov,
 • skúsenosti s výskumnou prácou a adekvátna publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov: Základy automatizovaného riadenia, Informačné technológie a Softvérové inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. v študijnom odbore automatizácia resp. príbuznom,
 • zručnosti v práci so systémami Matlab/Simulink, Oracle, C/C++,   
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 12. 2017 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 20. 10. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

                                                                      

 

 

 

 

                       prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

                                                                                                                               dekan fakulty