Prejsť na obsah
Dianie na MTF

VYKONÁVACIE PREDPISY PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS MTF STU
(Študentská časť AS MTF STU pre volebné obdobie 2014-2018)

1. Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočnia v termíne stanovenom harmonogramom doplňujúcich volieb a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. a Zásadami volieb do Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave.

2. Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočňujú tajným hlasovaním na doplnenie uvoľneného miesta v študentskej časti AS MTF pre volebné obdobie 2014-2018.

3. Kandidovať za člena študentskej časti AS MTF STU môžu všetci členovia študentskej časti akademickej obce (AO) MTF STU.

4. Právo navrhovať kandidátov do AS MTF STU má každý člen študentskej časti AO MTF STU. Návrhy na kandidátov do AS MTF  STU budú môcť členovia študentskej časti AO MTF STU vkladať v priebehu obdobia určenom harmonogramom volieb na predpísanom návrhovom lístku do schránky, ktorá bude umiestnená na vrátnici pavilónu „T“. Neúplný návrhový lístok je neplatný.

5. V prípade, že nebudú v zozname minimálne 2 kandidáti, uskutoční sa ďalšie doplňujúce kolo návrhu kandidátov.

6. Právo voliť členov študentskej časti AS MTF STU majú všetci členovia študentskej časti AO MTF STU.

7. Na hlasovacom lístku bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta, vrátane titulov, zo zoznamu kandidátov pre voľby do študentskej časti AS MTF STU. Platný hlasovací lístok je taký, v ktorom sú označení max. 2 kandidáti. Kandidáti sa označia zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. V prípade, že hlasovací lístok bude označený iným spôsobom, alebo budú označení viac ako 2 kandidáti alebo nikto, hlasovací lístok je neplatný.

8. VK AS MTF STU na svojom zasadnutí sčíta hlasy, spracuje protokol o voľbách a výsledky volieb oznámi AO MTF STU. Členom študentskej časti AS MTF STU sa stávajú prví dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov.

9. V prípade rovnosti hlasov sa stanoví poradie týchto kandidátov losovaním. Proces voľby kandidáta losovaním prebehne na zasadnutí VK AS MTF STU za prítomnosti jej členov. 

 

HARMONOGRAM DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU MTF STU
pre obdobie 2014-2018

19.4.2017 Schválenie harmonogramu a vykonávacích predpisov doplňujúcich volieb do Študentskej časti (ŠČ) AS MTF STU
20.4.2017 Zverejnenie harmonogramu, vykonávacích predpisov doplňujúcich volieb a členov volebnej komisie (VK) AS MTF STU Akademickej obci (AO) MTF STU
3.-5.5.2017

Návrhy kandidátov do ŠČ AS MTF STU
(denne na vrátnici pavilónu „T“; 5.5.2017 do13:00 hod )

9.5.2017     Zverejnenie kandidátov
17.-18.5.2017     

 Priebeh doplňujúcich volieb do ŠČ AS MTF STU
(denne 8:00-15:00 hod. v priestoroch vestibulu pavilónu „T“ )

18.5.2017 po 15:00 hod Zasadanie VK AS MTF STU
19.5.2017       Zverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb do ŠČ AS MTF STU