Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zoznam prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium 

Zoznam podmienečne prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium

(uchádzači, ktorí do termínu zasadnutia komisie nedoložili doklad o ukončení štúdia na I. stupni štátnymi skúškami)

 

Súčasťou písomného rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré bude uchádzačovi doručené na adresu do vlastných rúk, bude pozvánka na zápis s ďalšími dôležitými informáciami.

 

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania - aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu č. 25, 917 24 Trnava, začiatok zápisu o 09.00 hod.

Účasť na zápise je povinná!!!

V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

B) TERMÍNY ZÁPISOV

 • 21. augusta 2017, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia prezenčnou metódou.
 • 22. augusta 2017, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia kombinovanou metódou.

  

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. Rozhodnutie o prijatí na štúdium
 2. Občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožnosti)
 3. Písacie potreby
 4. Uhradenú poštovú poukážku - výška platby viď Informácie k preukazu študenta (poštová poukážka bude uchádzačovi doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
  Prijatý uchádzač hradí platbu na účet fakulty: Štátna pokladňa, číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX - poštová poukážka typu U, variabilný symbol 021)
 5. ŠTUDIJNÉ PLÁNY (vytlačiť) zoznam predmetov, ktoré sa budú vyučovať v I. roku štúdia. 
 6. Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo  Prolongačnej známky (N-VI) - vytlačiť obojstranne
 7. Doplňujúce tlačivo k žiadosti na výrobu Preukazu ISIC študenta STU – vyplní iba študent z inej vysokej školy.

 

INFORMÁCIA K POPLATKOM ZA VYDANIE PREUKAZU ŠTUDENTA – dôležité (klikni na link)

 

D) PROGRAM ZÁPISU

 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v ŠD M. Uhra
 • zápis predmetov na akademický rok 2017/2018
 • kontrola vyplnených tlačív.

 

E) POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku.
Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2017.

 

F) ZAČIATOK VÝUČBY

Začiatok výučby v akademickom roku 2017/2018  -  18. 9. 2017