Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES ako aj z ročných pracovných programov Erasmus+ 2018 a 2019. Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 uvedeného nariadenia.

Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

 • strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Európske univerzity
 • znalostné aliancie
 • aliancie pre sektorové zručnosti
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
 • budovanie kapacít v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík

 • projekty v rámci dialógu s mládežou

Činnosti programu Jean Monnet

 • katedry programu Jean Monnet
 • moduly programu Jean Monnet
 • centrá excelentnosti programu Jean Monnet
 • podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia
 • siete programu Jean Monnet
 • projekty programu Jean Monnet

Šport

 • partnerstvá spolupráce
 • malé partnerstvá spolupráce
 • neziskové európske športové podujatia

Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do programu:

 • členské štáty Európskej únie,
 • krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,
 • kandidátske krajiny EÚ: Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Srbsko.

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z partnerských krajín.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom,  ak to bude možné, budete sa môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.
4. Rozpočet a trvanie projektov Uplatňovanie tejto výzvy na predkladanie návrhov je podmienené dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2019 po prijatí rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým orgánom alebo, ak sa rozpočet neprijme, stanovených v systéme dočasných dvanástin. 

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 733,4 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava: 2 503,4 mil. EUR
Mládež: 167,7 mil. EUR
Jean Monnet: 13,7 mil. EUR
Šport: 48,6 mil. EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk