Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študent je povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval  v zimnom a letnom semestri 2016/2017. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho.

 

Zápis študenta do ak. roku 2017/2018 prebehne nasledovne:

A) elektronický zápis na štúdium prostredníctvom AIS v termíne od 14. 7. –  6. 8. 2017
B) úhrada poplatku – výška platby závisí od typu preukazu študenta
C) vyplniť tlačivá k zápisom
D) osobná účasť študenta na zápise na študijnom oddelení v termíne zverejnenom na stránke fakulty v bode D)

 

A) E-ZÁPIS NA ŠTÚDIUM PROSTREDNÍCTVOM AIS 

Elektronický zápis predmetov je študent povinný realizovať v AIS v termíne od 14. 7. 2017 do 6. 8. 2017 cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy. POKYNY K E-ZÁPISU NÁJDE TU

Žiadame študentov, aby postupovali pri e-zápise podľa uvedeného postupu.

Informácia pre študentov bakalárskeho štúdia:

V akademickom roku 2017/18 má študent, ktorý v predchádzajúcom roku 2016/17 neukončil úspešne predmet Fyzika (FYZI01_6B), možnosť tento predmet si zapísať opakovane a absolvovať ho už v zimnom semestri.
Študentovi sa predmet Fyzika (FYZI01_6B) automaticky dotiahne do e-zápisu už v zimnom semestri. V prípade, že ho chce študovať iba v letnom semestri, je potrebné si ho zo zimného semestra odstrániť a pridať do letného semestra.
Postup ako si predmet Fyzika zapísať – kliknite TU.
Nie je možné, aby bol predmet zapísaný v oboch semestroch v ak. roku 2017/18. Či už si študent zvolí semester absolvovania predmetu v zimnom, alebo v letnom semestri – má k dispozícii v zmysle predpisov na úspešné absolvovanie jeden riadny a dva opakované termíny, tak ako u ostatných povinných predmetoch.

Zoznam zapísaných predmetov na zimný a letný semester v akademickom roku 2017/2018 si študent nájde v Portáli študenta pod ikonou Tlač zápisového hárku.

 

B) POPLATOK

Po elektronickom zápise predmetov do AIS študent uhradí poplatok za zápis. Platbu odporúčame uhradiť najneskôr do 6. 8. 2017. Prevod finančných prostriedkov na fakultu trvá cca dva-tri dni.

Ak študent uhradí poplatok pár dní pred termínom zápisu (viď rozpis), môže nastať situácia, kedy nebude platba prijatá na účte fakulty v deň osobného zápisu na  študijnom oddelení.

Poplatok za zápis sa hradí VÝLUČNE prostredníctvom:

  1. bezhotovostného bankového prevodu realizovaného prostredníctvom banky
  2. internet bankingu - realizovaný cez internet

 

Zúčtovacie údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN
: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: ID študenta+2017
(príklad: 515212017, kde 51521 zobrazuje ID študenta a 2017 je aktuálny kalendárny rok)

 

Výška poplatku je rozdielna podľa typu preukazu, ktorý študent vlastní.
PREUKAZ ISIC študenta STU – študent uhradí poplatok vo výške 30 €.
PREUKAZ študenta STU (NO ISIC) - študent uhradí poplatok vo výške 21 €.

 

C) TLAČIVÁ PRI OSOBNOM ZÁPISE ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Na študijnom oddelení v určenom termíne – viď nižšie

1. študent odovzdá:

  • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
  • z AIS vytlačené potvrdenie o štúdiu na aktuálny ak. rok 2017/18 –  je dostupné v aplikácii: Moje štúdium – Portál študent

peciatka

Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu bez predtlačených osobných údajov študenta je dostupné TU. K zápisu potrebné priniesť vyplnené.

 

2. študent prevezme:

  • prolongačnú známku ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2017/2018. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 1. 9. 2017.

 

Potvrdenie o štúdiu a prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval elektronický zápis v AIS podľa bodu A)  a uhradil poplatok podľa bodu B).  

Ak sa študentovi v AIS nezobrazujú predmety a nedovolí mu e-zápis predmetov na ak. rok 2017/2018 (mal prerušené štúdium, prestupoval na iný študijný program....) zápis zrealizuje osobne v spolupráci so študijnou referentkou v určených termínoch.

Po zápise na študijnom oddelení je študent povinný skontrolovať si údaje zadané v AIS a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na študijnom oddelení najneskôr do začiatku ak. roka.  

 

D) TERMÍN ZÁPISOV NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ 

Osobný zápis študenta sa uskutoční  v čase od  8.00 hod. -  14.30 hod. (od 12.00 do 12.30 hod. obedňajšia prestávka) na študijnom oddelení - referát bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, prízemie č. 21, č. 22, č. 23, ul. Jána Bottu č. 25, Trnava v nasledovných termínoch:

 

 

 

I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

Termín

Študijný program

Miestnosť

Hodina

4.9.2017

Kvalita produkcie

T-23

 

 

8.00 - 14.30 hod.

 

 

 

 

 

(od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka)

Materiálové inžinierstvo

5.9.2017

Mechatronika v technologických zariadeniach

T-21

Personálna práca v priemyselnom podniku

T-23

Výrobné technológie

T-23

6.9.2017

Výrobné technológie a výrobný manažment

T-21

Výrobné zariadenia a systémy

T-23

Integrovaná bezpečnosť

T-23

7.9.2017

Počítačová podpora výrobných technológií

T- 23

8.9.2017

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

T-23

11.9.2017

Priemyselné manažérstvo

T-23

 

 

II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium)

 

Termín

Študijný program (metóda štúdia)

Miestnosť

Hodina

4. 9.2017

Priemyselné manažérstvo (PM)

T-22

  

8.00 - 14.30 hod.

(od 12.00 - 12.30 hod.

obedňajšia prestávka)

 

Personálna práca v priemyselnom podniku (KM)

5.9.2017

Personálna práca v priemyselnom podniku (PM)

T-22

Priemyselné manažérstvo (KM)

Materiálové inžinierstvo (PM+KM)

6.9.2017

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (PM+KM)

T-22

Obrábanie a tvárnenie (PM+KM)

7.9.2017

Integrovaná bezpečnosť (PM+KM)

T-22

Počítačová podpora návrhu a výroby (PM+KM)

8.9.2017

Výrobné technológie a výrobný manažment (PM+KM)

T-22 

Výrobné zariadenia a systémy (PM+KM)

Zváranie a spájanie  materiálov (PM+KM)

PM – prezenčná metóda
KM – kombinovaná metóda

 

UPOZORNENIE!!!!!

V dňoch 12. 9. až 14. 9. 2017 budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu uskutočnenia zápisov  novoprijatých uchádzačov do I. roku štúdia na bakalárske a inžinierske štúdium. V uvedených termínoch študijné oddelenie nebude k dispozícii študentom vo vyšších rokoch štúdia.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Študent, ktorý v ak. r. 2017/18 prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študent, ktorý súbežne študuje na inej vysokej škole, je povinný, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné. Rozhodnutie o platení školného bude študijné oddelenie zasielať v priebehu októbra. Neuhradenie školného sa posudzuje ako disciplinárny priestupok v súlade s § 72 zákona o vysokých školách a neuhradené pohľadávky školného budú vymáhané súdnou cestou.

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2017  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

 

Výučba v akademickom  roku 2017/2018 začína dňa 18. 9. 2017.