Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zápis študenta do ak. roku 2017/2018 prebehne nasledovne:

A) kontrola absolvovaných predmetov za predchádzajúce obdobie. V prípade nezrovnalosti kontaktovať vyučujúceho
B) úhrada poplatku – výška platby závisí od typu preukazu študenta
C) tlačivá k zápisom
D) termíny zápisov - osobná účasť študenta na študijnom oddelení
E) Študijné plány – viď nižšie 

 

A) PRED ZÁPISOM

Študent je povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval  v zimnom a letnom semestri 2016/2017. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho.

V deň zápisu je nevyhnutné, aby mal študent vyplnený v AIS aktualizovaný študijný plán školiteľom. Ak nebude splnená táto podmienka, nebude možné zrealizovať zápis do vyššieho roku štúdia.

 

B) POPLATOK

Študent uhradí poplatok za zápis najneskôr do 31. 8. 2017. Ak študent uhradí platbu po 31.8.2017, na osobný zápis na študijnom oddelení môže prísť najskôr tri dni po úhrade platby. Prevod finančných prostriedkov na fakultu trvá cca dva-tri dni.

Poplatok za zápis sa hradí VÝLUČNE prostredníctvom:

  1. bezhotovostného bankového prevodu realizovaného prostredníctvom banky
  2. internet bankingu - realizovaný cez internet

 

Zúčtovacie údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN
: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: ID študenta+2017 
(príklad: 515212017, kde 51521 zobrazuje ID študenta, 2017 aktuálny kalendárny rok)

 

Výška poplatku je rozdielna podľa typu preukazu, ktorý študent vlastní.
Hybridný preukaz ISIC - študent uhradí poplatok vo výške 30 €.
Preukaz študenta STU/Hybridný preukaz STU (NO ISIC) - študent uhradí poplatok vo výške 21 €

 

C) TLAČIVÁ PRI OSOBNOM ZÁPISE ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Na študijnom oddelení študent v určenom termíne – viď nižšie

1. študent odovzdá:

  • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
  • vytlačené a vyplnené potvrdenie o štúdiu (iba v prípade, ak je pre študenta potrené)

Potvrdenie o štúdiu je dostupné TU.  

 

2. študent prevezme:

  • prolongačnú známku ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2017/2018. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 1. 9. 2017.

 

Potvrdenie o štúdiu a prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval zápis a uhradil poplatok podľa bodu B). 

 

D) Termíny zápisov NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Osobný zápis študenta sa uskutoční  v čase od  8.00 hod. -  14.30 hod.  (od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka) na študijnom oddelení - referát doktorandského štúdia, prízemie č. dverí 20, ul. J. Bottu č. 25, Trnava nasledovne:

5. 9. 2017 – denná forma štúdia, zápis do 2. – 3. – 4. – 5. – 6. roku štúdia

6. 9. 2017 – externá forma štúdia, zápis do 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. roku štúdia

Osobná účasť študenta na zápise je povinná!

 

E) ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/18 – klikni na link

 

UPOZORNENIE!!!!!

V dňoch 12. 9. až 14. 9. 2017 budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu uskutočnenia zápisov  novoprijatých uchádzačov do I. roku štúdia na bakalárske a inžinierske štúdium. V uvedených termínoch študijné oddelenie nebude k dispozícii študentom vo vyšších rokoch štúdia.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Študent, ktorý v ak. r. 2017/18 prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, ako aj študent, ktorý súbežne študuje na inej vysokej škole, je povinný, v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné. Rozhodnutie o platení školného bude študijné oddelenie zasielať v priebehu októbra. Neuhradenie školného sa posudzuje ako disciplinárny priestupok v súlade s § 72 zákona o vysokých školách a neuhradené pohľadávky školného budú vymáhané súdnou cestou.

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2017  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

 

Výučba v akademickom  roku 2017/2018 začína dňa 18. 9. 2017.