Prejsť na obsah
Návštevy 2008
JANUÁR

18. 1. 2008   NÁVŠTEVA PROF. KATALINIČA NA MTF STU

Dňa 18.01.2008 navštívil našu fakultu Univ.Prof.Dipl.-Ing. Dr.tech.Dr.mult.h.c. Branko Katalinič z Technickej univerzity Viedeň. Predmetom návštevy boli rokovania o možnostiach usporiadania Svetového sympózia DAAAM 2008 v Trnave v spolupráci s MTF STU. Profesor Katalinič je prezidentom DAAAM  (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing).

 

FEBRUÁR

7.2.2008 KONFERENCIA

Materiálovotechnologická fakulta  STU v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho  inžinierstva v spolupráci s Asociáciou rozvoja požiarnej ochrany SR, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Krajským inšpektorátom práce Trnava, Fakultou bezpečnostného inžinierstva VŠB - TU Ostrava  zorganizovali konferenciu s medzinárodnou účasťou.

15. 2. 2008 ROKOVANIE S FIRMOU BEKEART/BELGICKO

Delegácia MTF STU v zložení dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, I. prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, riaditeľ Ústavu materiálov prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a jeho zástupca Ing. Martin Kusý, PhD. navštívili v dňoch 13. - 15. 2. 2008 na pozvanie vedenia firmy Bekaert jej sídlo v Zwevegem-Kortrijk v Belgicku. Firma s viac ako 20 000 zamestnancami a obratom 3.2 miliárd EUR chce investovať na MTF STU do rozvoja vedy a výskumu formou spoločných projektov už v blízkej budúcnosti.

28. 2. - 29. 2. 2008  NÁVŠTEVA Z PARTNERSKEJ FAKULTY FOI VARAŽDIN UNIVERZITY ZAGREB

dňoch 28.02. a 29.02.2008 navštívili Trnavu vedúci predstavitelia Fakulty organizácie a informatiky  (FOI) vo Varaždíne Univerzity Zagreb: dekan FOI profesor Hunjak, prodekanka pre vedu a výskum pani profesorka Divjak, profesor Vrček a profesor Bača rokovali s vedením MTF STU a vedeniami ústavov UIAM a UPMK o príprave spoločných aktivít v oblasti vedy, výskumu a mobilít vysokoškolských učiteľov a študentov.

 

MAREC

13. 3. 2008  PRIJATIE PROF. BAČU

Dekan MTF STU prof.Dr.Ing.Oliver Moravčík prijal prof. Ing. Jozefa Baču, CSc. pri príležitosti 50.výročia pôsobenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

18. 3. 2008  VEDENIE STU NA MTF STU V TRNAVE

Dňa 18.03.2008 navštívil rektor STU pán prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. v sprievode prorektorov, pani kvestorky a predsedu AS STU pána prof. Ing. Milana Žalmana, PhD., Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave.

S vedením MTF STU boli prerokované hlavne otázky ďalšieho rozvoja univerzity a fakulty, upresnenie plánov na rok 2008.

 

APRÍL

1. 4. 2008  NÁVŠTEVA ZO SPOLOČNOSTI MÜHLBAUER HIGH TECH INTERNATIONAL SO SÍDLOM V RODINGU

Dňa 1. 4. 2008 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU predstavitelia spoločnosti Mühlbauer High Tech International so sídlom v Rodingu, SRN, významného svetového producenta zariadení na výrobu identifikačných kariet a systémov. V zastúpení firmy delegáciu viedol vedúci výskumu Dipl.-Ing. Josef Kirschbauer. Po vzájomnom predstavení pôsobnosti spoločnosti Mühlbauer a MTF STU prebehla diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania. V závere návštevy si hostia prezreli vybrané laboratóriá fakulty.

4.4.2008 DEKAN FAKULTY BLAHOŽELAL NOVOVYMENOVANÉMU RIADITEĹOVI IFW DRESDEN

Dekan fakulty prof. dr. Ing. Oliver Moravčík zablahoželal dna 04.04.2008 z priležitosti uvedenia do funkcie vedeckého riaditeľa Leibnizovho ústavu pevných látok a materiálov /IFW e.V./ v Drážďanoch pánovi prof. Dr. Ludwigovi Schultzemu. S ústavom a s profesorom Schultzom spája fakultu viac ako 10 rokov úspešnej spolupráce.

11. 4. 2008 NÁVŠTEVA ŽIAKOV SOUs TRNAVA NA MTF STU

Dňa 11. 4. 2008 navštívili Materiálovotechnologickú Fakultu STU žiaci Stredného odborného učilišťa strojárskeho (SOUs) v Trnave. Návštevy sú uskutočňované pravidelne každý rok, v rámci spolupráce medzi MTF STU a SOUs, nielen v oblasti propagácie štúdia ale aj v rámci organizovania rôznych seminárov a školení.

12.-18.4.2008 NÁVŠTEVA Z IŽEVSKEJ ŠTÁTNEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY

Prorektori Iževskej štátnej technickej univerzity z Iževska, páni prof. Ing. Jurij Michajlov, DrSc., prorektor pre inovačnú činnosť a doc. Ing. Alexander Balitský, PhD., prorektor pre sociálnu oblasť a pedagogiku, navśtívili MTF STU v dňoch 12.04.2008 - 18.04.2008. Obe strany sa dohodli viac ako 18-ročnú spoluprácu postaviť na novú bázu a rozšíriť na viaceré oblasti spoločného záujmu.

16. 4. 2008 NÁVŠTEVA TECHNICKÉHO RIADITEĽA FIRMY BEKAERT/BELGICKO NA MTF STU V TRNAVE

Dňa 16.04.2008 navštívil MTF STU pán Dr. Dominique Neerinck, technický riaditeľ firmy BEKAERT (Belgicko). Po prehliadke laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov MTF STU rokoval s vedením fakulty o pripravovanej zmluve o spoločných výskumných aktivitách a ďalších oblastiach možnej spolupráce.

 

MÁJ

26.-30.5.2008 LECTURE SERIES ON ION BEAM RESEARCH IN MATERIALS SCIENCE

Ústav materiálov MTF STU v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Forschungszentrum Rossendorf uskutočnili cyklus prednášok "Ion Beam Research in Materials Science," ktoré mal prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. mult. Klaus Wetzig z IFW Dresden.

29. 5. 2008 STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV PROJEKTU

Záverečné stretnutie partnerov a účastníkov projektu Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie, realizovaného v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.

 

JÚN

 17. 6. 2008  NÁVŠTEVA VEDCOV Z RUSKA

V sprievode generálneho riaditeľa Prvej zváračskej a.s. v Bratislave Ing. Petra Fodreka, CSc., navštívili našu fakultu významní svetoví odborníci a vedci z oblasti technológií zvárania:  z Moskovského energetického inštitútu - Technickej univerzity v Moskve, Prof. Viktor K. Dragunov, DrSc. a z Inštitútu elektrického zvárania E.O Patona v Kyjeve, Prof. Analij Kajdalov, DrSc. V spoločnom rozhovore zúčastnené strany hľadali námety pre spoločné projekty už v krátkej budúcnosti. Hostia si prezreli laboratória a vybavenie Ústavov výrobných technológií a Ústavu materiálov.

 

JÚL

10. 7. 2008 NÁVŠTEVA Z UNIVERZITY V SKOPJE

V rámci programu CEEPUS navštívila MTF STU prodekanka pre vedu a medzinárodnú spoluprácu Strojníckej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko) doc. Valentína Gačevska, PhD.

 

SEPTEMBER

12.9.2008 - NÁVŠTEVA Z TECHNICKEJ UNIVERZITY CLUJ-NAPOCA

Dňa 12. 9. 2008 navštívili MTF STU prof. Petru Berce, PhD., dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Kluži (Rumunsko) a prof. Dr. Dr.h.c. ing. Gyenge Csaba z Ústavu výrobného inžinierstva uvedenej fakulty. V zastúpení dekana fakulty prof. Dr.-Ing.Olivera Moravčíka zahraničných hostí prijal prodekan fakulty prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Ústavu výrobných technológií - riaditeľ ústavu prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a zástupca riaditeľa doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Výsledkom rokovaní je dohoda o rozšírení a prehĺbení spolupráce medzi MTF STU a SjF TU v Kluži v budúcom období.

OKTÓBER

16. - 17.10.2008 - NÁVŠTEVA Z BELGICKA

V dňoch 16. a 17. 10. 2007 navštívili našu fakultu pracovníci firmy BEKAERT Dr. Ir. Petra Backx a Freddy Aps. Cieľom ich návštevy boli konzultácie s diplomantmi a doktorandmi Ústavu materiálov, ktorí na základe bilaterálnej zmluvy pripravujú svoje kvalifikačné práce v spolupráci s touto firmou.

 

NOVEMBER

6.11.2008 - PRACOVNÍCI ZF SACHS, AG NA NAŠEJ FAKULTE

Dňa 6.11.2008 sa konalo pracovné stretnutie pracovníkov Katedry tvárnenia a Katedry aplikovanej mechaniky s pracovníkmi ZF SACHS AG zo Schweinfurtu  (SRN) a ZF SACHS, Slovakia, a .s.  Predmetom stretnutia bola spolupráca na vývoji spojkového obloženia.

21.11.2008 - ODOVZDANIE DEKRÉTU HOSŤUJÚCEMU PROFESOROVI Dr. KOLITSCHOVI

Dňa 21.11.2008 odovzdal dekan fakulty dekrét hosťujúceho profesora Dr. rer. nat. Andreasovi Kolitschovi, vedúcemu Centra iónových a plazmových technológií vo Výskumnom centre Dráždany-Rossendorf.

 

DECEMBER

11.12.2008 - DELEGÁCIA MTF STU V KÓREJSKEJ REPUBLIKE A JAPONSKU

Delegácia MTF STU v zložení dekan fakulty profesor Moravčík, I. prodekan profesor Peterka, predseda AS MTF STU docent Schreiber a prorektor STU profesor Kalužný na pozvanie kórejských partnerov navštívili univerzity v Pusane a Pohangu. V rozhovoroch s vysokými predstaviteľmi oboch univerzít skúmali možnosti užšej spolupráce v oblasti výskumy a finančného zabezpečenia mobilít študentov a pedagógov. Na medzinárodnom seminári k problematike trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia na Národnej univerzite v Pusane aktívne s príspevkami vystúpili všetci zástupcovia MTF STU.

22.12.2008 - NÁVŠTEVA DEKANA V DUBNICI NAD VÁHOM

Dekan fakulty prof. Oliver Moravčík navštívil dňa 22.12.2008 Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom, ktorá oslávila v uplynulých dňoch 60 rokov existencie a našu fakultu s ňou spája dlhodobá spolupráca. S riaditeľom SPŠ Ing. Pavlom Bagínom rokovali o ďalších formách spolupráce v budúcnosti aj prostredníctvom nášho DP MTF STU v Dubnici nad Váhom. Dekan na záver obdržal Pamätnú medailu SPŠ.

23.12.2008 - ROKOVANIE S FIRMOU BANG JOO ELECTRONICS SLOVAKIA

Dňa 23.12.2008 rokovali dekan fakulty profesor Moravčík Oliver a I. prodekan profesor Peterka Jozef s generálnym manažérom firmy Bang Joo Electronics Slovakia, pánom Danielom T.Y. Lee, generálnym manažérom spoločnosti.