Prejsť na obsah
Spokojnosť a komunikácia 2010
JANUÁR 2010

18.1.2010 - Zmeny vo vedení detašovaného pracoviska v Komárne - Dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík s účinnosťou od 1. 1. 2010 poveril funkciou vedúceho detašovaného pracoviska v Komárne Ing. Petra Szabó. Súčasne z tejto funkcie na vlastnú žiadosť odvolal doc. Ing. Kolomana Vincze, CSc., ktorému sa zároveň za jeho dlhoročnú prácu poďakoval. 

21.1.2010 - Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU - Dňa 21. januára 2010 sa konalo Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 zamestnancov a vzácnych hostí z domova i zo zahraničia.

25.1.2010 - BBC na MTF STU - V pondelok 25.1.2010 navštívili MTF STU redaktori Kevin Reide z televízie BBC Midlands Today  a Russell Joslin, Coventry & Warwickshire Digital Radio Correspondent.  Cieľom návštevy bolo nakrútiť reportáž o vplyve automobilového priemyslu na podporu vzdelanosti a rozvoj trnavského regiónu.

28.1.2010 - Deň otvorených dverí na MTF STU sa vydaril - Akciu možno hodnotiť ako úspešnú  aj vzhľadom na účasť cca 450 študentov stredných škôl nielen z Trnavy ale aj Malaciek, Myjavy, Piešťan a  ďalších miest Slovenska.

 
FEBRUÁR 2010
 

2.2.2010 - Ocenení doktorandi na zasadnutí VR MTF STU - Doktorandi denného štúdia, ktorí sa v uplynulom hodnotenom období v publikačnej činnosti podieľali na dosiahnutí výstupov špičkovej medzinárodnej kvality. V oblasti výskumu číslo 11 Metalurgické a montánne vedy to boli Ing. Peter Gogola a Ing. Marián Vach z Ústavu materiálov MTF STU, študujúci v študijnom odbore 5.2.26 Materiály pod vedením prof. Ing. Jozefa Janovca, DrSc. V oblasti výskumu číslo 14 Strojárstvo to bol Ing. Jozef Bárta (školiteľ doc. Ing. Milan Marônek, CSc.) z Ústavu výrobných technológií fakulty, študent študijného odboru 5. 2. 7 Strojárske technológie a materiály.

4.2.2010 - Zmeny pravidiel mzdovej politiky na MTF STU od 1.1.2010 - na základe dohody medzi riaditeľmi ústavov a vedením fakulty sa udiali zmeny v pravidlách mzdovej politiky MTF STU.

5.2.2010 - Na webe sa zverejnila nová videoprezentácia o štúdiu na MTF STU pre rok 2010

11.2.2010 - Na webe sa zverejnili informácie o štúdiu pre uchádzačov bakalárskeho štúdia

 
MAREC 2010
 
9.3.2010 - Anketa o kvalite štúdia spustená - spustila sa anketa ohľadom kvality štúdia pre študentov

12.3.2010 - Ocenenie profesorovi Turňovi - prof. Ing. Milan Turňa, PhD. IWE sa stal nositeľom vedeckého ocenenia GOLD MEDAL FOR SLOVAKIA za rok 2009, ktoré mu udelila ABI (American Biographical Institute, Inc.) v Severnej Caroline, USA

18.3.2010 - Prístup do databázy Community of scholars - fakulta získala prostredníctvom virtuálnej knižnice prístup do svetovej databázy Community of scholars

 

APRÍL 2010
 

8.4.2010 - Prví absolventi v systéme UNIcert - Dňa 8.4.2010 počas slávnostného otvorenia Študentskej vedeckej konferencie v sekcii Cudzie jazyky - anglický jazyk odovzdal riaditeľ ÚIPH Doc. Ing. R. Hrmo, PhD. spolu s predsedkyňou skúšobného výboru UNIcert Mgr. G. Chmelíkovou, PhD. a predsedkyňou skúšobnej komisie UNIcert PhDr. E. Mironovovou prvé certifikáty v systéme UNIcert III 11 absolventom.

13.4.2010 - Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU

19.4.2010 - Konala sa II. konferencia pedagógov - Dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila na MTF STU na podnet dekana fakulty prof. Moravčíka "II. konferencia  pedagógov MTF STU", ktorej sa zúčastnili  pedagógovia MTF STU a prizvaní zástupcovia administratívnych odborov a oddelení fakulty  pre prípad potreby reagovania na otázky  v kompetencii odborných útvarov.

19.4.2010 - Stretnutie s predstaviteľmi AS MTF STU - na podnet doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. sa konalo stretnutie s predstaviteľmi AS MTF STU, kde sa riešili potrebné otázky a podnety ohľadom fungovania AS MTF STU.

22.-25.4.2010 - Ocenenie doc. Vinczeho na konferencii OGÉT - V dňoch 22.-25. apríla 2010 sa doc. Ing. Koloman Vincze, CSc. zúčastnil konferencie OGÉT - Medzinárodná strojnícka konferencia v Baia Mare (Rumunsko). Docent Vincze patrí medzi stálych účastníkov konferencie obohacujúci teoretické i praktické vedomosti účastníkov, preto sa vedecká rada konferencie rozhodla udeliť ocenenie „Hlavný strojný inžinier v oblasti navigácie" práve jemu.  
 

MÁJ 2010

 

3.5.2010 - Atraktívna ponuka na zamestnanie od firmy Bekaert - Dlhoročný partner MTF STU, firma BEKAERT (Belgicko) hľadala medzi absolventmi druhého alebo tretieho stupňa štúdia našej fakulty záujemcov o pracovné pozície vo svojich pobočkách na celom svete.

11.5.2010 - Úspech študenta MTF STU - Študent MTF STU Bc. Tomáš NAŇO bol úspešný na 51. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ vo Zvolene. Dekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene mu udelil diplom za jeho výbornú  prácu.

11.5.2010 - Dotazník na meranie spokojnosti zamestnancov - na stránke fakulty bol uverejnený dotazník na zmeranie spokojnosti zamestnancov

18.5.2010 - Úspech študentov na ŠVK na UCM v Trnave - Tohoroční víťazi Fakultného kola ŠVK v sekcii anglického jazyka, Alim Imanbakiev a Tomáš Schottert, zabodovali aj v sekcii Odborná komunikácia v anglickom jazyku na Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii ktorú zorganizovala Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore Aplikované prírodné vedy.

24.5.2010 - MTF STU na Facebooku - Od 24. mája 2010 bola zahájená nová forma komunikácie so študentmi a priateľmi MTF STU - MTF STU na facebooku. Týmto sa vytvorila ďalšia možnosť pre odovzdávanie informácií a poznatkov, zážitkov a skúseností zo života MTF STU.

 

JÚN 2010

 

1.6.2010 - Rekonštrukcia priestorov MTF STU na Paulínskej ulici - Začiatkom júna sa začala rekonštrukcia priestorov fakulty na Paulínskej ul., ktorá bude realizovaná do konca augusta. Vznikne nielen nový vstupný priestor, ale i nová výdajňa stravy s kapacitou 129 miest.

1.6.2010 - Prof. Janovec vymenovaný ministrom školstva do funkcie predsedu Komisie pre obhajoby DrSc. Prác

4.6.2010 - MTF STU ocenená mestom Dubnica nad Váhom - Primátor mesta Dubnica nad Váhom pri príležitosti 50. výročia udelenia mestských práv ocenil Materiálovotechnologickú fakultu STU "Cenou mesta Dubnica nad Váhom" za príkladný rozvoj a spoluprácu na poli vysokoškolského vzdelávania v regióne.

9.6.2010 - Začala sa výstavba Centra Excelentnosti - V  priestoroch Areálu Campus Bottova začala 9. júna 2010 výstavba haly Centrum Excelentnosti. Hala bude postavená v blízkosti objektu Ľahkých laboratórií. Pred začatím stavby bola vykonaná úprava priestoru pre zemné práce. Následne s ťažkými mechanizmami boli odsunuté vrchné vrstvy trávnika a hliny pre zarovnanie terénu.

15.-17.6.2010 - Ocenené záverečné práce študentov MTF STU - V rámci pätnásteho ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2010 prebiehal aj 11. ročník súťaže o Cenu TOP v kategórii študentská práca. Ceny TOP 2010 v kategórii „študentská práca" získali diplomanti Katedry environmentálneho inžinierstva Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU Ing. Tatiana Štibrányiová za prácu Porovnanie vlastností vybraných druhov biodegradovateľných plastov (školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.) a Ing. Lukáš Kubica za prácu Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi (školiteľka: Ing. Anna Michalíková, konzultantka Ing. Lenka Blinová).

18.6.2010 - Výsledky TEACHER´S CUP 2010 - V piatok 18.6.2010 sa konal už desiaty ročník slovensko-českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl - Teacher´s cup 2010. Turnaj bol organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou STU pod záštitou dekana MTF STU  prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Zápolenia sa zúčastnilo 17 súťažiacich na tenisových kurtoch Tenisového klubu na ulici J. Slottu v Trnave. Priebeh turnaja sa niesol v športovom duchu, priateľskej atmosfére a dobrej nálade, ktorú neprekazil ani občasný dážď.

21.6.2010 - TelePresence na MTF STU - Na MTF STU so sídlom v Trnave je zásluhou spoločnosti Cisco a Wincor-Nixdorf realizovaný systém Telepresence.

25.6.2010 - Dekan fakulty odovzdal menovacie dekréty vedúcim zamestnancom fakulty - Dňa 25.06.2010 dekan MTF STU, profesor Dr. Ing. Oliver Moravčík, odovzdal vedúcim zamestnancom fakulty vymenúvacie dekréty pri príležitosti ich uvedenia do funkcií na nasledujúce funkčné obdobie.

28.6.2010 - Pochvalné uznanie za záverečnú prácu v inžinierskom štúdiu v akademickom roku 2009/2010 - Zoznam študentov, ktorým bolo udelené Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu v ak. roku 2009/2010 nájdete na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6317

28.6.2010 - Cena dekana za výborné výsledky v inžinierskom štúdiu v akademickom roku 2009/2010 - Cena bola udelená trom študentom fakulty: Bc. Drienikovej Kataríne, Bc. Meravej Martine a Bc. Švantnerovej Ľubici.

30.6.2010 - Docentka Helena Vidová poverená výkonom funkcie prodekanky od 1.7.2010

 

JÚL 2010

 

1.7.2010 - Mzdové úpravy - Dekan fakulty s potešením oznámil zvýšenie pracovných miezd pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom fakulty.

1.7.2010 - Presun kompetencií vedúceho OESČ na I. prodekana MTF STU

8.7.2010 - Prof. Ing. Anton Pokusa, CSc., končí pracovný pomer na našej fakulte - Dňa 8.7.2010 sa za prítomnosti prorektora STU prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a riaditeľa UVTE MTF STU prof. Ing. Kolomana Ulricha, PhD. uskutočnilo stretnutie s prof. Ing. Antonom Pokusom, CSc. pri príležistosti jeho odchodu do trvalého dôchodku. Prof. Ing. Dr. Oliver Moravčík sa prof. Pokusovi poďakoval za dlhoročnú prácu v prospech MTF STU.

22.7.2010 - Hlavnú cenu SFS získal pracovník MTF - Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do "Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov 2010". Na prvom mieste súťaže sa umiestnil mladý vedecký pracovník Materiálovotechnologickej fakulty STU Mgr.Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU.  

 

AUGUST 2010

 

12.8.2010 - Rekonštrukcia v akademickej knižnici - Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, ktorý bol schválený v operačnom programe Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa začala rekonštrukcia v Akademickej knižnici MTF STU.

17.8.2010 - Informácia o promóciách absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2009/ 2010 - Na stránke MTF STU bola vystavená informácia o zúčastnení sa promócií absolventov bakalárskeho štúdia študijným oddelením.

29.8.2010 - Generálna rekonštrukcia rozvodov energií a médií v Kampuse MTF STU Bottova ulica - Dekan fakulty informoval o rekonštrukcii, ktorá prebieha v Kampuse na Bottovej ulici.

30.8.2010 - Dekan MTF STU sa rozlúčil s profesorom Murgašom a inžinierom Hančinom z príležitosti ich odchodu do dôchodku

30.8.2010 - Novinky vo výdaji stravy na pavilóne Z - informácia o výdaji stravy po ukončení rekonštrukčných prác v jedálni na pavilóne Z.

 

SEPTEMBER 2010 

 

1.9.2010 - Mgr. Elena Nemetzová poverená výkonom funkcie vedúci OESČ od 1. septembra 2010

2.9.2010 - Rekonštrukcia a úprava miestností na pavilóne Z - Počas letných mesiacov boli uskutočnené rekonštrukčné práce a úpravy vo viacerých učebniach pre študentov a v dvoch aulách, pričom vznikli aj nové stravovacie priestory pre zamestnancov a študentov.

3.9.2010 - Rekonštrukčné práce na pavilóne T - Počas letných mesiacov sa uskutočnili rekonštrukčné práce aj na pavilóne T na Bottovej ulici, kde sa začala výstavba haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania, rekonštrukcia skladových priestorov v Akademickej knižnici, inovácia štruktúrnej kabeláže, realizácia prístavby pavilónu T, výmena okien na celom pavilóne a rekonštrukcia posluchárne 103 a sociálnych zariadení.

7.9.2010 - Stredoškoláci na MTF - LUS 2010 - MTF v rámci programu Letnej univerzity, organizovaného STU, navštívili stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej možnosťami štúdia a výskumu.

25.9.2010 - MTF STU sa stala členom Európskej aliancie pre inovácie - Ako pokračovanie úspešnej spolupráce s CREATE-NET na projekte AUTOCLUSTERS SEE a v snahe o zabezpečenie, aby bola sieť vytvorená prostredníctvom projektu udržateľná a mala širší dosah, sa Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity stala členom Európskej aliancie pre inovácie a zúčastní sa na jej operačnom zhromaždení.

 

OKTÓBER 2010

 

6.10.2010 - Úspešná reprezentácia študentov MTF v športe - v poslednom období študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU dosiahli vynikajúce výsledky v rôznych športových súťažiach. V silnej konkurencii študentov z celého sveta sa reprezentanti našej MTF nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

6.10.2010 - Ďalšie pravidlá štúdia na MTF STU so sídlom v Trnave - dňa 6. 10. 2010 boli schválené a potvrdené v Akademickom senáte "Ďalšie pravidlá štúdia na MTF STU so sídlom v Trnave". V uvedených pravidlách boli potvrdené zmeny v bode 8. a v bode 12. a zároveň bol doplnený bod 26.

6.-7.10.2010 - Voľby do AS MTF STU pre roky 2010-2014 - v dňoch 6.10.2010 a 7.10.2010 sa uskutočnili voľby do AS MTF STU pre roky 2010-2014. Voľby sa konali v pavilóne Z a v pavilóne T.

12.10.2010 - Vedenie MTF STU blahoželá k úspešnej habilitácii - dňa 12.10.2010 pred Vedeckou radou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline úspešne reprezentoval našu fakultu pán Ing. Milan Naď z UVSM, ktorý sa habilitoval na docenta v študijnom odbore 5.1.7 APLIKOVANÁ MECHANIKA.

 

NOVEMBER 2010

 

2.11.2010 - Prijatie majstra sveta v silovom trojboji - Dekan fakulty profesor Moravčík prijal dňa 2.11.2010 študenta Materiálovotechnologickej fakulty STU Bc. Matúša Sobotu (študent 1. ročníka Ing. štúdia „Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle"), aby mu pogratuloval k zisku titulu majstra sveta v silovom trojboji.

2.-5.11.2010 - GAUDEAMUS 2010 - veľtrh pomaturitného vzdelávania - V dňoch od 2. 11 2010 do 5. 11. 2010 sa uskutočnil v areáli výstaviska v Brne XVII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2010. Materiálovotechnologická fakulta po štvrtýkrát prezentovala ponuku akreditovaných študijných programov na veľtrhu v Brne spolu so 186 vystavovateľmi z českých a zahraničných univerzít, vyšších odborných a jazykových škôl, agentúr a inštitúcií, ktoré pripravujú uchádzačov na prijímacie skúšky.

9.11.2010 - Odovzdanie dekrétu hosťujúceho profesora pánovi Dr. Andreasovi Kolitschovi - Dňa 09.11.2010 odovzdal dekan profesor Moravčík dekrét hosťujúceho profesora pánovi Dr. Andreasovi Kolitschovi, vedúcemu Laboratórií iónového výskumu vo Forschungszenter Dresden-Rossendorf na obdobie 2010-2012. Profesor Kolitsch sa významne podiela na príprave projektov fakultného významu v oblasti iónových technológií.

10.11.2010 - Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu - Dňa 10. 11. 2010 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, I. prodekan MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka odovzdal vymenúvací dekrét Mgr. Elene Nemetzovej, ktorá úspešne absolvovala výberové konanie na vedúcu Odboru ekonomických a správnych činností.

15.11.2010 - Nové vedenie MTF STU - Akademický senát AS MTF STU na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.11.2010 schválil s účinnosťou od 15.11.2010 prodekanov fakulty pre funkčné obdobie 2010/2014.

18.11.2010 - Profesor Milan Turňa sa stal čestným občanom obce Čierny Balog - Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Balog udelilo čestné občianstvo prof. Ing. Milanovi Turňovi, CSc., IWE., rodákovi z Čierneho Balogu. Na slávnostnom akte odovzdávania dekrétu o čestnom občianstve a zápisu do obecnej kroniky dňa 18. 11. 2010 sa spolu s prof. Turňom zúčastnili prodekani MTF STU prof. Jozef Peterka a prof. Peter Grgač, ako aj Ing. Milan Petráš, CSc.

23.11.2010 - Databázy pre MTF STU - realizáciou európskeho projektu k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte - Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj - 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a zabezpečil vzdialený prístup k využívaniu svetových databáz pre Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave.

29.11.2010 - Stretnutie vedenia so študentmi - Dňa 29.novembra 2011 sa uskutočnilo na podnet študentov MTF STU stretnutie vedenia fakulty a pozvaných členov kolégia dekana so študentmi fakulty. Dekan fakulty privítal študentov i kolegov a vyzval na prezentáciu vybraných výsledkov študentskej ankety prodekana Horňáka. Prezentované výsledky ankety študentov zaujali a ihneď po jej ukončení na ne nadviazali svojimi otázkami.

 

DECEMBER 2010

 

2.12.2010 Úspech v súťaži o najlepšiu študentskú prácu

Úspech v súťaži o najlepšiu študentskú prácu

Slovenská spoločnosť pre kvalitu vyhlásila výsledky šiesteho ročníka súťaže
„Cena za najlepšiu študentskú prácu z oblasti manažérstva kvality 2010". Naša kolegyňa z UPMK Ing. Jana URDZÍKOVÁ bola ocenená v kategórii dizertačné práce.
Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku.

2.12.2010 Stagnujeme alebo napredujeme? ARRA zverejnila výsledky za rok 2010

Rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila dňa 01.12.2010 umiestnenie vysokých škôl na Slovensku za rok 2010 (zber údajov za rok 2009). MTF STU zotrvala na nelichotivom 18. mieste spomedzi všetkých technických fakúlt, naša alma mater - STU - potvrdila svoje dlhodobo vedúce postavenie na Slovensku.

Výsledky sú k nahliadnutiu na www.arra.sk , vrátane prvých úvodnych a sprievodných textov vedúcich pracovníkov agentúry.

7.12.2010 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Bóllo

Dňa 2. 12. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Bólla, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie, vedenou jej predsedom prof. Ing. Alexandrom Janáčom, CSc.

8.12.2010 Podpis memoranda o spolupráci medzi univerzitami

V dňoch 25. až 27. novembra 2010 sa prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., riaditeľ ÚVSM a Ing. Roman Ružarovský, PhD. (ÚVSM) zúčastnili konferencie I. Central European Conference ON LOGISTICS 2010 v Miškolci. Dôležitým krokom tohto stretnutia bolo podpísanie memoranda „Charter of Fundation" medzi jednotlivými zástupcami vysokých škôl (University of Miskolc, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Budapest University of Technology and Economics, Technical University of Kosice, University of Security Management in Kosice, Szent István University in Gödöllö, Częstochowa University of Technology, College of Nyíregyháza, Graz University of Technology, Technical University of Cluj-Napoca a MTF Slovenská technická univerzita), ktorí sa zaviazali navzájom podporovať spoločný výskum a vývoj, zlepšenie učebných osnov a prenos poznatkov v rámci univerzít v oblasti logistiky.

9.12. 2010 Odovzdanie dekrétov prodekanom MTF STU

Dňa 7. 12. 2010 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík odovzdal na zasadnutí vedenia fakulty vymenúvacie dekréty prodekanom fakulty, ktorí boli schválení Akademickým senátom MTF STU na ďalšie funkčné obdobie do 30. 9. 2014.

14.12.2010 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Polakovič, Ing. Tomášik, Ing. Rašla

Dňa 10. 12. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorandi : Ing. Marián Polakovič ,Ing. Štefan Tomášik ,Ing. Vladimír Rašla

14.12.2010  Oznam o úspešných obhajobách Ing. Eliáš A., Ing. Jedlička, Ing. Juhásová

Dňa 9. 12. 2010 sa na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky   uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  38-01-9 Automatizácia a riadenie:

Doktorandi: Ing. Andrej Eliáš, Ing. Martin Jedlička, Ing. Bohuslava Juhásová

14.12.2010 Oznam o úspešných obhajobách Ing. Jančovič, Ing. Necpal

Dňa 10. 12. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

Doktorandi: Ing. Rastislav Jančovič, Ing. Martin Necpal

17.12.2010 Profesorom roka Materiálovotechnologickej fakulty je prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave každoročne na základe návrhov dekanov fakúlt ocení najlepších profesorov.
Na návrh vedenia MTF STU bol tento rok medzi ocenenými profesormi Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. pôsobiaci na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU.

20.12.2010 Výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov fakulty za akdemický rok 2009/2010

V čase od 11. 5. do 6. 7. 2010 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave uskutočnil dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU.
Dotazník bolo možné vypĺňať priamo na www stránke fakulty s použitím jednotného hesla, ktoré Vám bolo zaslané mailom. Predbežné výsledky nájdete tu. Výsledná podoba bude zverejnená dekanom fakulty do 14.1.2011.

21.12.2010 Výsledky študentskej ankety „Dotazník pre kvalitu vzdelávania za akademický rok 2009/10"

Milé študentky a študenti MTF STU, dovoľte nám, aby sme sa poďakovali Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do študentskej ankety v akademickom roku 2009/10. Umožniť študentom univerzity vyjadriť svoj názor na kvalitu vzdelávania a procesy s tým spojené je naša povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona o VŠ. Na druhej strane by sme prieskum uskutočnili aj bez tejto povinnosti, pretože pokladáme za dôležité získavať spätnú väzbu od Vás, poznať Vaše postrehy a pohľady na fakultu, na organizáciu štúdia na fakulte, učiteľov, ale aj  administratívu, študentský domov apod. Celkovo sa elektronickej študentskej ankety študentov MTF STU zúčastnilo 324 študentov všetkých stupňov, metód a foriem štúdia, čo predstavuje 6,9% z celkového počtu  študentov.