Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Diplomové práce UVSM

Autor

Názov

Vydavateľ

Belák, M

Návrh zariadenia pre automatizovanú montáž = Presentation of device for automation assembly

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Čavara, P

Návrh inteligentného upínača na pneumatickej báze = A design of intelligent clamp on pneumatic base

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Daniš, L

Návrh modelu výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku = Model design of production system for production of choice semi product

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Demianová, Z

Návrh zariadenia pre automatizovanú demontáž = The project of facility for automated removal

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Fiantok, J

Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie lisovní = The creating database of technological devices for designing pressrooms

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Gašparík, F

Porovnanie výrobnej linky a výrobnej bunky = Confrontation of production line and production cell

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Gernic, P

Algoritmizácia materiálového toku v pružnej výrobnej bunke pri výrobe volenej skupiny výrobkov = Algorithm development of material flow in flexible manufacturing productin in selected band of products

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Holubek, M

Návrh modelu výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku = Production system model design for selected raw materials

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Holubek, R

Návrh pracoviska 3-osého pneumatického "Pick and Place" manipulátora = Three-axis pneumatic "Pick and Place" juggler workstation design

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Horváth, M

Identifikácia ukazovateľov spoľahlivosti výrobných systémov = Identification of Reliability Indicators of Production Systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Charvátová, P

Návrh inteligentného montážneho zariadenia = Design of the Intelligent Assembly Device

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Jakúbek, Ľ

Návrh manipulačného zariadenia na polohovanie sklárskych výrobkov = Project of handling device for glass products positioning

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Kerak, P

Návrh postupu vhodnosti použitia viacvretenových obrábacích hláv pre technologickú operáciu vŕtanie = Application of progress availability service multispindle heads for technological operation - drilling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Krafčík, M

Možnosti použitia metód samoorganizácie pri riadení materiálového toku v pružných výrobných systémoch = Uses methods of self-management of material flow in flexible manufacturing systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Kučík, M

Upínacie systémy v ľahkej montáži = Clamping system in light-weight assembly

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Kvaltín, I

Projektovanie tvárniacich prevádzok s podporou počítača = Designing of forming work shop aided by computer technologies

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Lašák, M

Návrh poloautomatického pracoviska pre montáž napínača remeňa RSEMD = Usage of assembly working place used for RSEMD belt tensioning unit components

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Lipták, R

Modelovanie a simulácia činnosti pružnej výrobnej bunky = Modelling and simulation of elastic manufacturing cell action

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Lukács, Z

Modulárne riešenie inteligentného upínacieho systému pre nerotačné súčiastky s penumatickým pohonom = Modular solution of intelligent fixture system for nonrotal parts with pneumatic drive

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Marcinka, M

Návrh rozmiestnenia pracovísk podľa materiálového toku a vzťahov činností pre konkrétne zvolený polovýrobok = Proposal space of working places according to flow of material´s and relations of action´s for concrete proposal semiproduct

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Martinák, P

Vibrodiagnostické príznaky prevádzkových stavov výrobných systémov = In service vibrodiagnostic signature of production systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Masnovič, F

Tvorba a zobrazovanie riadiacich algoritmov automatizovaných zariadení = Creating and displaying the controlling algorithms of the automated facilities

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Mihálik, T

Projektovanie výrobnej linky s využitím CA systémov = Production line projecting by using CA systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Miškovič, M

Konštrukčný návrh chápadla priemyselného robota na manipuláciu s daným výrobkom = Structural design of an industrial robot jaw for a given product handling

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Nemec, Ľ

Návrh zváracieho automatu pre zváranie lodných žeriavov ABAS KDE 40 = Project of an automated welding machine for welding of sheers ABAS KDE 40

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Nezhoda, M

Polohovanie polovýrobkov a súčiastok na paletách skladovacieho systému v pružnej výrobnej bunke = The Positioning of workpieces and parts on pallets of storage systems in flexible manufacturing cell

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Páleník, P

Zariadenie na predpínanie skrutiek do priemeru drieku 50 mm = The machinery for a strainig of screws of diameter until 50 mm

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Pucheľ, M

Markovove modely spoľahlivosti technických systémov = Markov reliability models of technical systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Sučák, M

Návrh nízkonákladových zariadení pre demonštračné skúšky spoľahlivosti = Design of low-cost devices for demonstrative reliability test

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Svinčák, P

Návrh pružnej montážnej bunky s využitím CA systémov = Suggestion of flexible assembly cell use CA - systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Szabó, M

Zariadenie na horizontálne presúvanie obrobkov z jedného manipulačného priestoru mostového žeriava do priestoru iného zdvíhadla = Equipment for horizontal moving of work pieces between one operating station of a traversing crane and an operating station o

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Telepčák, P

Návrh materiálového toku v pružnej výrobnej bunke pri výrobe zvolenej skupiny výrobkov = Projection of material flow in flexible production cell by the production the selected product line

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Toth, J

Ideový návrh testovacieho zariadenia valivých segmentov schodníc, paliet a hnacej reťaze eskalátorov a pohyblivých chodníkov = Designing of testing device for rolling segments

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Valachovič, M

Návrh priestorovej dispozície informačných a energetických tokov v laboratóriu pneumatiky na UVSM = Spatial arrangement project of informational and energy flow in the pneumatic laboratory on UVSM

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Vavro, M

Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie kováčni = Creation of databases of manufacturing mechanisms for designing of blacksmithery

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Vlahy, J

Dopravné zariadenie pre automatizáciu prísunu tyčových polotovarov k okružnej alebo pásovej píle zabezpečujúcej delenie polotovaru = Transportation devices for automatically feed semi-finished bars into the circular or ribbon saw, providing the sorting of

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Vlášek, M

Dynamická analýza vlnovodov pre ultrazvukové procesy obrábania = Dynamic analysis of the sonotrades for the ultrasonic machining processes

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Vráblik, P

Návrh mechanizácie lisovania železničných kolies na lise CDRA 500 = Proposal of the railway wheels pressing mechanization on the CDRA 500 press

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Záhora, P

Riešenie tvarov čeľustí pre chapadlá v pružnej výrobnej bunke = Solution of shapes of grab jaws in flexible production cell

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009