Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,

- vedecká hodnosť PhD.,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- skúsenosti z oblasti bezpečnosti pracovného prostredia,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 2 miesta odborného asistenta v študijnom programe Kvalita produkcie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- kvalifikačná spôsobilosť vyučovať v anglickom jazyku,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- skúsenosti s výskumnou prácou zameranou na oblasť manažérstva kvality alebo integrovaných manažérskych systémov,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

 • 4 miesta odborného asistenta v študijnom programe Výrobné zariadenia a systémy

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom vednom odbore,

- znalosť aplikácie práce s PC v pedagogickom procese,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- skúsenosti s výskumnou prácou zameranou na oblasť výrobnej techniky a mechaniky,

- kvalifikačná spôsobilosť vo výučbe predmetov so zameraním na výrobnú techniku a mechaniku,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti operačná analýza,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti marketingu,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažmentu ľudských zdrojov,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti inovačného manažmentu,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažmentu výroby,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti projektového manažmentu,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- PhD. v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažmentu podniku,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Ústav výrobných technológií

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie a Priemyselné a umelecké zlievarenstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- znalosť aplikácie práce s PC v pedagogickom procese,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

 • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Automatizácia na výučbu predmetov: Vývoj informačných systémov a Informačné systémy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v odbore automatizácia,

- zručnosti v práci so systémami Rational Software Architect, Enterprise Architect,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 21. 05. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty               

Zverejnené: 28.04.2014