Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 • profesor v študijnom odbore:
  • 5.2.14 Automatizácia – 1 miesto
 • docent v študijných odboroch:
  • 5.2.51 Výrobné technológie a súčasne 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

 • vedecko-pedagogický titul profesor resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • aspoň jeden úspešne ukončený doktorand – platí pre obsadenie funkčného miesta profesor,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

 • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, vyplnenou tabuľkou plnenia kritérií na získanie titulu profesor resp. docent a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 08. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty            

Zverejnené: 08.07.2014