Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

  • 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Kvalita produkcie a v študijnom programe Inžinierstvo kvality produkcie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- kvalifikačná spôsobilosť vyučovať v anglickom jazyku,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- skúsenosti s výskumnou prácou zameranou na oblasť manažérstva kvality,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Ústav výrobných technológií

  • 1 miesto odborného asistenta v študijných programoch Výrobné technológie, Počítačová podpora výrobných technológií, Počítačová podpora návrhu a výroby a Obrábanie a montáž.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,

- znalosť aplikácie práce s PC v pedagogickom procese,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný nástup: 01. 09. 2014 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 08. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

 Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty             

Zverejnené: 11.07.2014