Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

  • 1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov Matematika II a Aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
- vedecká hodnosť PhD.,
- poznatky z oblasti teórie riadenia,
- znalosť jazyka JAVA,
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 2 miesta odborných asistentov/lektorov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výučbu anglického jazyka,
- vedecká hodnosť PhD. – nutnosť pre obsadenie miesta odborného asistenta,
- skúsenosti s prípravou a administráciou medzinárodných projektov,
- skúsenosti s tvorbou syláb a odborných textov,
- skúsenosti s podnikateľskou činnosťou,
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore – nutnosť pre obsadenie miesta odborného asistenta.

  • 1 miesto odborného asistenta/lektora

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie so zameraním na psychologické disciplíny,
- vedecká hodnosť PhD. - nutnosť pre obsadenie miesta odborného asistenta,
- pedagogická prax v odbore,
- riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckovýskumného grantu,
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore – nutnosť pre obsadenie miesta odborného asistenta,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný nástup: 01. 01. 2015 resp. podľa dohody

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do 08. 12. 2014 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania,

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty         

Zverejnené: 20.11.2014