Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY

1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Mechanika tuhých a poddajných telies, Mechanika výrobných strojov, Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stupňa v odbore Výrobná technika alebo v príbuznom odbore,
 • znalosti a zručnosti v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies, modelovania mechanických sústav, metódy konečných prvkov, spoľahlivosti technických systémov,
 • znalosť práce so sw ANSYS,
 • pedagogická činnosť v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a aplikovanej mechaniky, spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov,
 • aktivita pri riešení vedecko-výskumných projektov v danej oblasti,
 • publikačná činnosť v oblasti aplikovanej mechaniky,
 • znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

CENTRUM JAZYKOV, HUMANITNÝCH VIED A AKADEMICKÉHO ŠPORTU

1 miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • ukončené doktorandské štúdium,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociológiu,
 • prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • aktívne zapojenie v projektoch VEGA, KEGA alebo APVV,
 • skúsenosti so spracovávaním dát z projektov,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2/C1,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

1 miesto odborného asistenta v oblasti strojárskych technológií a materiálov na výučbu predmetov Základy výrobných technológií, Technológia tvárnenia, Tvárniace stroje a nástroje, Výrobné systémy, Modelovanie a simulácia procesov tvárnenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

1 miesto odborného asistenta v oblasti strojárskych technológií a materiálov na výučbu predmetov Teória zvárania, Základy výrobných technológií, Renovácie a opravy, Technológie spracovania materiálov, Diplomový projekt.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • akademický titul PhD. resp. CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danej oblasti,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Predpokladaný nástup: 01. 03. 2020 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1127,- €

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií na habilitačné konanie, publikačnou činnosťou, zoznamom výstupov kategórie „A“ a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 30. 01. 2020 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní a publikačnú činnosť, nakoľko sú evidované v databázach univerzitného systému.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty