Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Je to výzva na podávanie projektov na pobyty na University of California, Berkeley, College of Engineering. Výzva je dostupná na stránke
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/index.html.

Oblasťami výzvy sú:

 • inteligentné dopravné systémy alebo
 • informatizácia v doprave a automobilový výskum.

Termin na predkladanie žiadosti je do 17. 4. 2020.

V zmysle publikovanej výzvy je žiadateľom verejná vysoká škola definovaná v §2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp so sídlom v Slovenskej republike. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a podáva ju štatutárny zástupca / popr. oprávnená osoba žiadateľa, t.j. vysokej školy.

Žiadateľ môže predložiť maximálne tri oprávnené projekty v rámci jednej žiadosti. Pre každý oprávnený projekt je možné určiť len jedného kandidáta, t.j. spolu 3. Žiadateľ nominuje kandidáta/ov na základe vlastného interného výberového procesu s najlepším projektovým zámerom. Napr. ak má škola 5 tich kandidátov, tak vyberie najlepšie tri a tie uvedie do žiadosti. 

Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť, v ktorej nominuje najviac troch kandidátov s ich výskumnými zámermi- projektami.

Povinné prílohy predkladanej žiadosti:

 1. Projektový zámer pre každý oprávnený projekt/ kandidáta vrátane povinných príloh v anglickom jazyku. Vzor projektového zámeru je v prílohe č. 1 žiadosti. 
  Pod povinnými prílohami projektového zámeru sa rozumie:
  • motivačný list kandidáta v AJ,
  • životopis kandidáta v AJ,
  • odporúčací list žiadateľa so zdôvodnením nominácie kandidáta v AJ.
  • stručná anotácia výskumného projektu v slovenskom jazyku v rozsahu max. 1 strana. 
 2. ostatné prílohy uvedené vo výzve sa prikladajú spoločne za žiadateľa ako je uvedené vo výzve.

Vzhľadom na vyššie uvedené pravidlá - výskumné zámery kandidátov vrátane povinných príloh do 24. 3. 2020 elektronicky na adresu research@stuba.sk a písomne na Útvar vedy a MVTS, Rektorát STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.