Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Magnificencia, pán prorektor Janíček

honorability,

milé kolegyne, vážení kolegovia,

milí hostia a priatelia fakulty,

dámy a páni,

 

dovoľte mi hneď úvodom popriať Vám i Vašim najbližším v Novom roku 2008 veľa zdravia, tvorivého nepokoja, spokojnosti a pohody.

Súčasne mi dovoľte medzi nami privítať našich vzácnych hostí, priateľov a partnerov fakulty.

Niet snáď lepšej príležitosti ako je tomu na prelome dvoch rokov, aby sme zhodnotili rok uplynulý a pozreli sa na aktivity, ktoré chceme v roku nasledujúcom realizovať. Nechcem pri tejto slávnostnej príležitosti zabiehať do podrobností, ale niektoré naše výsledky určite stoja za spomenutie.

Takto rok sme odštartovali štrukturálnu reformu fakulty a systemizáciu pracovných miest: uviedli sme do života 7 pedagogicko-výskumných ústavov a 5 ekonomicko-správnych odborov. Nie vždy a všade  pozitívne chápaná reforma bola zviazaná s doteraz nevídaným zoštíhlením pracovných miest. Dokázali sme presťahovať bývalé pracoviská – katedry tak, aby ústavy boli lokalizované fyzicky na jednom mieste.

Vďaka darom fyzických a právnických osôb v uplynulom roku, i napriek negatívnej medializácii, a našich rezerv z minulých období, sme zrekonštruovali dve  auly v campuse na Bottovej ulici v celkovej hodnote viac ako 3 milióny Sk, zrekonštruovali priestory laboratórií a kancelárií Ústavu materiálov, Ústavu technologických zariadení a aplikovanej mechaniky, Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, ako aj ďalších ústavov a odborov, v celkovej hodnote viac ako 5 miliónov Sk.

Všetky grantované investičné prostriedky v roku 2007, získané fakultou, boli použité výlučne na zlepšenie prístrojového a materiálneho zabezpečenia fakulty. Spomeniem len najväčší grantovaný výdobytok fakulty v hodnote približne 30 miliónov Sk – transmisný elektrónový mikroskop Philips, ktorý bol uvedený do prevádzky pri príležitosti 70. výročia založenia našej alma mater v októbri uplynulého roku, nadobudnutý v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s našim partnerom Forschungszentrum Drážďany-Rossendorf v Spolkovej republike Nemecko.

Veľmi potešujúca je spolupráca s našimi partnermi v priemysle a praxi. Po prvýkrát začíname uzatvárať obchodné zmluvy v objeme niekoľko miliónov Sk s jednotlivými partnermi na Slovensku i v zahraničí.

Môžem z tohto fóra spokojne prehlásiť, že vo fiškálnom roku 2007 sme hospodárili s miernym prebytkom.

A už len štyri retrospektívne ohliadnutia sa:

  1. ako jedna zo 4 fakúlt sme v termíne odovzdali na rektorát STU akreditačný spis, ktorý nás napĺňa optimizmom, z rôznych dôvodov:

·         v našom prípade sa nejedná o jednoduchú reakreditáciu,

·         konzensom na úrovni fakulty sme dokázali zadefinovať spoločný rozsah prírodovedného základu pre všetky študijné programy, týždenný rozsah kontaktnej výučby a vzájomnú ponuku predmetov z ústavov tak, že v konečnom dôsledku sa objem našich pedagogických aktivít už v nasledujúcom akademickom roku bude redukovať o cca 35 percent. Tento pracovný čas musí byť využitý na vedecko-výskumné aktivity s tým že neprebehne redukcia pracovných miest,

·         samoevaluácia, dúfam že nie príliš optimistická, nás zatiaľ zaraďuje vo všetkých piatich sledovaných oblastiach, ponúknutých na akreditáciu, do oblasti medzi B mínus až A, čo by znamenalo zaradenie STU aj aktívnym prispením našej fakulty do najvyššej kategórie  hodnotenia vysokých škôl na Slovensku.

 

  1. Ratingová a rankingová agentúra ARRA nás vyhodnotila za rok 2006 o 6 miest vyššie ako v roku 2005. Napriek tomu dosiahnuté umiestnenie nezodpovedá našim možnostiam. Aj keď voči hodnoteniu je možné mať viacero výhrad, vrátane skutočnosti, že ignoruje ekonomické zázemie vysokých škôl, ktoré musia v prvom rade zabezpečiť ekonomický chod a až následne sa starať o kvalitu ponúkaných služieb.

 

  1. Od aktuálneho akademického roku 2007-2008 fakulta neotvára externé štúdium v žiadnom zo svojich ponúkaných študijných programoch. Dôvody sú jednoznačne ekonomické a hlavne malá úspešnosť štúdia. Napriek tomu sme registrovali v prvom semestri bakalárskeho denného štúdia 1200 zapísaných študentov a 1000 zapísaných študentov v prvom semestri denného inžinierskeho štúdia. Na interné doktorandské štúdium registrujeme dvojnásobok počtu z predchádzajúcich akademických rokov – máme v prvom semestri doktorandského štúdia 36 zapísaných študentov. Bude našim záujmom už v blízkej budúcnosti redukovať počty zapísaných študentov pri súčasnej väčšej priechodnosti hlavne cez prvé 3-4 semestre na prvom stupni.

 

  1. Dokázali vyplatiť 13. plat v plnej výške vrátane osobných ohodnotení zamestnancov a v poslednom výplatnom termíne roku 2007 aj 14. plat v celkovom objeme viac ako 78% normálneho mesačného platu. Docenti a profesori fakulty na funkčných miestach dostávajú od júla minulého roku mesačne motivačný funkčný príplatok vo výške 3000 resp. 5000 Sk od júla 2007.

 

A aké sú naše ciele na rok 2008?

V prvom rade budú naše aktivity rozhodujúcim spôsobom determinované výsledkami komplexnej akreditácie. V oblasti kariérneho rastu očakávame jednu, možno dve úspešné inaugurácie a približne 10 habilitačných konaní v rámci dlhodobých plánov personálneho rozvoja. Práve v tejto oblasti máme značné rezervy aj podľa hodnotení agentúry ARRA.

Grantová úspešnosť je ďalším dôležitým predpokladom nášho úspešného napredovania. Hlavne v oblasti medzinárodných grantov máme čo zlepšovať. Vedenie STU pripravuje v týchto dňoch pravidlá pre spolufinancovanie veľkých projektov formou pôžičiek z fondu STU.

Na jednom z budúcich rokovaní bude vláda SR rozhodovať o realizácii centra excelentnosti na pôde našej fakulty – Slovenského iónového a plazmového centra – SLOVAKION, ktoré sme v novembri 2007 úspešne obhajovali na Komisii vlády pre vedomostnú spoločnosť. Ďalšie  dôležité projekty v rámci programov vlády SR sme iniciovali spolu so  samosprávnym krajom a mestom Trnava.

Na MŠ SR sme podali stavebný zámer pred nadstavbu a rekonštrukciu pavilónu na Bottovej ulici, kde by sme v strednodobom časovom horizonte chceli presťahovať Ústavy z Rázusovej ulice a Hajdóczyho ulice. Objekt na Hajdóczyho ulici sme nechali ohodnotiť a je pripravený v prípade rekonštrukcie a nadstavby objektov na Bottovej ulici na odpredaj. Pre objekt na Bottovej ulici sme nechali vykonať aj statický posudok. Objekt na Rázusovej ulici pripravujeme v dlhšom časovom horizonte na rekonštrukciu ako Centrum transféru technológií.

Z vlastných prostriedkov budeme pokračovať v renovácii fakulty a jej okolia. Pred schválením je v týchto dňoch stavebné povolenie pre parkovisko na Bottovej ulice v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov Sk, začali sme s postupnou rekonštrukciou sociálnych zariadení v objektoch na Bottovej ulici, Hajdóczyho ulici a Rázusovej ulici taktiež v celkovom objeme viac ako 8 miliónov Sk. Na rade je taktiež rekonštrukcia ául v objekte na Bottovej ulici a Paulínskej ulici.

Peniaze ani v tomto roku nebudú stačiť na projekty revitalizácie botanickej záhrady, rekonštrukcie plavárne a telocvične a mnohé ďalšie.

Rozhodli sme sa zásadne inovovať informačno-technologickú základňu fakulty. V celkovej hodnote 15 milióna Sk spúšťame zámenu PC platformy na celej fakulte za platformu tenkých klientov. Je začatá reorganizácia tlače, kopírovania a scanovania na centrálne zariadenia, ktorá odbúra lokálne tlačiarne a kopírovacie zariadenia v hodnote 2 milióny Sk. Budeme postupne zavádzať ďalšie moduly akademického informačného systému a systému MAGION.

Podrobne o našich zámeroch bude možné sa dozvedieť z aktualizovaného dlhodobého zámeru rozvoja fakulty, ktorý bude vedenie prerokovávať v poslednej januárovej dekáde a bude zverejnený na webe fakulty i univerzity.

            A celkom na záver: corporation identity – identifikácia sa s našou fakultou a alma mater - musí byť v budúcnosti v konkurenčnom univerzitnom prostredí Trnavy ale i celého Slovenska, našim dominantným a signafikantným  prejavom – u pracovníka fakulty ale i našej inštitúcie, v každej situácii smerom von ale i dovnútra; hrdosť na príslušnosť k fakulte a univerzite musíme začať budovať takmer od začiatku. Niekoľko zaujímavých projektov v tomto zmysle budeme realizovať už v tomto roku.

Dámy a páni,

dovoľte mi ešte raz Vám všetkým poďakovať za Vašu prácu v uplynulom roku, zaželať Vám veľa osobných a pracovných úspechov v začínajúcom sa roku 2008.