Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. 07. 2009 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave  Ing. Kataríny Hoghovej,  na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu  a  kvality  pred odborovou komisiou v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo, v študijnom programe Priemyselné manažérstvo vedenou jej predsedom prof. Ing. Jozefom Sablikom, CSc.


Názov práce: Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch


Školiteľ: doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá