Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  16. 12. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác externých doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 39-03-9 Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov

o 9.00 hod. Ing. Viktória Sedlická, téma dizertačnej práce: „Vývoj štruktúry a fázového zloženia pri difúznom boridovaní nástrojových ocelí ledeburitického typu"

o 11.00 hod. Mgr. Ondrej Bošák, téma dizertačnej práce „Vyšetrovanie procesu vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických parametrov"

  

 Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.