Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 01. 2010 sa uskutočnila úspešná  obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Zohna, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály, vedenou jej predsedom prof. Ing. Emilom Spišákom, CSc.


Názov práce: Výskum vplyvu technológie zvárania na vlastnosti uzatváracieho zvaru a zaústenia nátrubkov tlakovej nádoby podrobenej spevneniu za studena (cold stretching)
Školiteľ: doc. Ing. Milan Čomaj, PhD.
Vedenie fakulty srdečne blahoželá