Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

- 1  miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Základy mechatroniky, Mechatronika, Pružnosť, pevnosť, plasticita, Metóda konečných prvkov, Mechanika tuhých a poddajných telies.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie technického resp. strojárskeho zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         aplikácie PC v pedagogickom procese,

-         pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

 

 

Ústav výrobných technológií

- 2  miesta odborných asistentov na Katedru obrábania a montáže

- 1 miesto odborného asistenta na Katedru zlievarenstva

- 1 miesto odborného asistenta na Katedru zvárania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         pedagogická prax,

-         znalosť anglického jazyka.

 

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

- 1  miesto odborného asistenta na študijný program Inžinierstvo kvality produkcie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. obhájená doktorandská dizertačná práca, 

-         vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažérstva kvality,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

- 1  miesto odborného asistenta pre predmety študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie v odbore Informatika, Automatizácia alebo príbuzné,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         pokročilá znalosť informačných technológií (programovanie, internetové technológie)

-         rozsiahle poznatky o riadiacich systémoch (teória riadenia, riadenie na procesnej úrovni v reálnom čase, Matlab a Simulink, PLA, PLC)

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         znalosť anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta pre predmety študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie v odbore Informatika, Automatizácia alebo príbuzné,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         pokročilá znalosť informačných technológií (programovanie, internetové technológie, CAD/CAM systémy, grafické systémy)

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         znalosť anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta pre predmety študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie v odbore Informatika, Automatizácia alebo príbuzné,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         pokročilá znalosť informačných technológií (systémové programovanie, operačné systémy, internetové technológie, počítačové architektúry, počítačové siete)

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         znalosť anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta pre predmety študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie v odbore Informatika, Automatizácia alebo príbuzné,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         pokročilá znalosť informačných technológií (programovanie, databázové systémy, internetové technológie)

-         rozsiahle poznatky o riadiacich systémoch (teória riadenia, Matlab a Simulink)

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         znalosť anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta pre predmety študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie v odbore Informatika, Automatizácia alebo príbuzné,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

-         pokročilá znalosť informačných technológií (programovanie, databázové systémy, internetové technológie)

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         znalosť anglického jazyka.

 

Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Úvod do počítačovej  podpory výrobných technológií, Počítačová podpora výrobných technológií, Výrobná technika.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

-         VŠ vzdelanie  technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-         skúsenosti z predkladania a vedenia výskumných projektov,

-         aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 10. 8. 2010  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

      Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.                           

 

 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty