Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

profesorov v študijných odboroch:

 • 5.2.26 Materiály - 1 miesto
 • 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo - 1 miesto

docenta v študijnom odbore:

 • 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

 • vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom odbore,
 • splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov,  resp. docentov  na MTF STU, ktoré boli schválené  vedeckou radou STU,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • v prípade uchádzača o funkciu profesora aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

 • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
 • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

Mzdové podmienky  budú s vybratými uchádzačmi dohodnuté individuálne. 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 13. 8. 2010 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty