Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru humanitných vied.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, špecializácia - Európske integračné procesy, Všeobecná ekonomická teória a Dejiny ekonomických teórií,

- vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca,

- organizačné schopnosti,

- pedagogická prax v odbore min 10 rokov,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie cudzieho jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie telovýchovného zamerania, špecializácia plávanie,

- vedecká hodnosť PhD.,

- organizačné schopnosti,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

- 1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov Základy požiarneho inžinierstva, Teória požiarov a výbuchov, Požiarne inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania v odbore Požiarna ochrana (špecialista požiarnej ochrany),

- vedecká hodnosť PhD.,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- pedagogická prax,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav aplikovanej informatiky automatizácie a matematiky

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Aplikovaná informatika a automatizácia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD., resp. odovzdaná dizertačná práca, 

- pokročilá znalosť teórie riadenia a riadiacich systémov, schopnosť navrhovať a implementovať riadiace systémy s dôrazom na využitie programov Matlab a Simulink, znalosť z oblasti návrhu a implementácie informačných procesov,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- pedagogická prax,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 5. 11. 2010 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty