Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 28. 10. 2010 doc. Ing. Helena Vidová, PhD, prodekanka MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka odovzdala vymenúvacie dekréty zástupcom riaditeľov, zástupcom vedúcich odborov a vedúcim detašovaných pracovísk:

 

ÚSTAV MATERIÁLOV

  riaditeľ ústavu prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc

 

zástupcovia  riaditeľa

doc. Ing. Martin Kusý, PhD                                        1. zástupca riaditeľa ústavu

                                                                               ZR pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.                                 ZR pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.                   ZR pre organizačno-správnu činnosť

 

ÚSTAV VÝROBNÝCH SYSTÉMOV A APLIKOVANEJ MECHANIKY

riaditeľ ústavu prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

  

zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.                       1. zástupca riaditeľa ústavu

                                                                         ZR pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.              ZR pre pedagogickú činnosť

 

ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA, MANAŽMENTU A KVALITY

riaditeľ ústavu doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

 

zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.                         1. zástupkyňa riaditeľa ústavu;

                                                                              ZR pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.                      ZR pre pedagogickú činnosť

 

ÚSTAV BEZPEČNOSTNÉHO A ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVA

riaditeľ ústavu prof. Ing. Karol Balog, PhD.

 

zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.                                   1. zástupkyňa riaditeľa

Ing. Richard Kuracina, PhD.                                        ZR pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.                                     ZR pre vedeckovýskumnú činnosť

 

Detašované pracoviská MTF STU

  

Ing. Milan Kováčik                                                     DP Brezno poverený vedením

doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD.                               DP Dubnica nad Váhom

 

ODBOR  AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

vedúca odboru Ing. Jana Štefánková

 

zástupkyňa vedúcej odboru                                      Mária Klobušiaková   

 

ODBOR  POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU

vedúca odboru PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

 

zástupkyňa vedúcej odboru                                      Iveta Hrubšová           

 

ODBOR EKONOMICKÝCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ

vedúca odboru Mgr. Elena Nemetzová

 

zástupkyňa vedúceho odboru                       Ing. Svetlana Mihoková

riaditeľ Študentského domova a jedálne           PaedDr. Rudolf Rehák, PhD. poverený vedením

Miloša Uhra

 

PERSONÁLNY A ORGANIZAČNÝ ODBOR

vedúca odboru Ing. Jaroslava Ďurišová

 

zástupkyňa vedúcej                                      Libuša Švecová

 

CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ

vedúci pracoviska  Ing. Peter Halada

 

zástupkyňa vedúceho                                   Ing. Silvia Rosenbergerová

 

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií im želáme veľa úspechov.

(ZR = zástupca riaditeľa)

 

FOTOGALÉRIA