Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav materiálov

- 1  miesto odborného asistenta v odbore Materiály.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-         vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD., 

-         výskumná prax v oblasti materiálových vied,

-         pedagogická prax z výučby predmetu Náuka o materiáloch

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

- 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Inžinierstvo kvality produkcie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

-         vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

-         vedecká hodnosť PhD.,

-         vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažérstva kvality,

-         vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-         aktívna ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 20. 12. 2010 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty