Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

profesorov v študijných odboroch:

      • 5.2.26 Materiály - 1 miesto
      • 5.2.51 Výrobné technológie - 1 miesto
      • 5.2.7   Strojárske technológie a materiály - 1 miesto

docentov v študijných odboroch:

      • 5.2.26 Materiály - 2 miesta
      • 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo - 2 miesta
      • 5.2.50 Výrobná technika - 2 miesta
      • 5.2.14 Automatizácia - 1 miesto
      • 9.2.9   Aplikovaná informatika - 1 miesto
      • 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

- vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,

- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov,  resp. docentov  na MTF STU, ktoré boli schválené  vedeckou radou STU,

- preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,

- pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,

- v prípade uchádzača o funkciu profesora aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- vedeckovýskumná  a publikačná činnosť.

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

- prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,

- prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 21. 12. 2010 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty