Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie

 1  miesto odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia resp. v príbuznom odbore,

- vedecká hodnosť PhD.,  

-  organizačné schopnosti

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav materiálov

 1  miesto odborného asistenta pre výučbu materiálovo-orientovaných predmetov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-  vysokoškolské vzdelanie fyzikálneho, chemického alebo technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v oblasti fyzikálnych, chemických alebo materiálových vied

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 4  miesta odborných asistentov pre výučbu fyziky a príbuzných predmetov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie fyzikálneho, chemického alebo technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

-  vedeckovýskumná a publikačná činnosť v oblasti fyzikálnych, chemických alebo materiálových vied

-  aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav výrobných technológií

1  miesto odborného asistenta  v študijných programoch Výrobné technológie,  Počítačová podpora výrobných technológií a Obrábanie a montáž.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- prax v oblasti montážnych technológií,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

1  miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov so zameraním na výrobnú techniku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

-  pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

-  aktívne ovládanie anglického resp. nemeckého jazyka.

1  miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov so zameraním na konštruovanie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického (strojárskeho) zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,   resp. po obhajobe dizertačnej práce,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

- aktívne ovládanie anglického resp. nemeckého jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 20. 4. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty