Prejsť na obsah
Dianie na MTF

(Predpokladaný termín výberového konania 19. 5. 2011.)

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

profesorov v študijných odboroch:

5.2.26 Materiály

- 1miesto na výučbu materiálovo-technologických predmetov

- 2 miesta na výučbu chemicky orientovaných predmetov 

5.2.51   Výrobné technológie

 - 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti obrábania

5.2.7     Strojárske technológie a materiály

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti obrábania

5.2.52   Priemyselné inžinierstvo

 - 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti investičného manažmentu

5.2.57 Kvalita produkcie

 - 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti manažérstva kvality

 

docentov v študijných odboroch:

5.2.26   Materiály

-  3 miesta na výučbu materiálovo-technologických predmetov

5.2.52   Priemyselné inžinierstvo

- 2 miesta na výučbu predmetov v oblasti finančného a interkulturálneho    manažmentu

5.2.14   Automatizácia

- 1 miesto na zabezpečenie výučby predmetov v oblasti automatizácie a teórie riadenia

9.2.9     Aplikovaná informatika

-1 miesto na zabezpečenie výučby predmetov v oblasti softvérového  inžinierstva a návrhu informačných systémov

5.2.57 Kvalita produkcie

- 1 miesto na výučbu predmetov v oblasti manažérstva kvality

8.3.5     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 1 miesto na zabezpečenie výučby predmetov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:    

  • vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom odbore, príp. príbuznom  odbore,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
  • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • v prípade uchádzača o funkciu profesora aspoň jeden úspešne ukončený doktorand,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedeckovýskumná  a publikačná činnosť. 

Každý uchádzač zároveň písomne doloží:

  • prehľad piatich najvýznamnejších prác za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad výskumných úloh v členení na domáce, zahraničné, grantové projekty za obdobie posledných piatich rokov,
  • prehľad uzavretých hospodárskych zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti za obdobie posledných piatich rokov.

 

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti zasielajte do 12. 5. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.  Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty