Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied

Katedra odbornej jazykovej prípravy

- 2  miesta odborného asistenta resp. lektora

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore anglický jazyk - nemecký jazyk, resp. anglický jazyk - iný cudzí jazyk,

- vedecká hodnosť PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium,

- pedagogická prax,

- skúsenosti z výučby anglického odborného jazyka,

- kompetencie v oblasti riešenia vedeckovýskumných úloh,

- skúsenosti s prekladom odborných textov,

- charakterové predpoklady pre prácu vysokoškolského učiteľa

Výhodou: publikačná činnosť a aktívna participácia na konferenciách a odborných podujatiach s medzinárodnou účasťou.


Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

- 1  miesto odborného asistenta na študijný odbor Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Projektového manažmentu,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na študijný odbor Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Marketingu,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na študijný odbor Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Manažmentu výroby,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na študijný odbor Priemyselné inžinierstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. alebo odovzdaná dizertačná práca v príslušnom resp. príbuznom študijnom odbore,

- vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti Operačnej analýzy,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívne ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka.

 

Ústav výrobných technológií

-  1  miesto odborného asistenta  v študijných programoch Výrobné technológie,  Počítačová podpora výrobných technológií a Obrábanie a montáž.

- 1 miesto odborného asistenta  v študijných programoch Výrobné technológie,  Priemyselné a umelecké zlievarenstvo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

- 1  miesto odborného asistenta na výučbu predmetov študijného programu Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v odboroch Informatika, Automatizácia, Technická kybernetika alebo príbuzné,  

- pokročilé znalosti z oblasti analýzy a návrhu informačných systémov so zameraním na BPMN a UML,

- znalosti z oblasti implementácie a testovania informačných systémov a získavania poznatkov z databáz,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

- 1  miesto odborného asistenta na výučbu predmetov študijného programu Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD. v odboroch Informatika, Automatizácia, Technická kybernetika alebo príbuzné,  

- pokročilé znalosti z objektovo orientovaného programovania,

- znalosti z oblasti vývoja informačných systémov a grafických systémov,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

 

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

- 1  miesto odborného asistenta na študijný program Integrovaná bezpečnosť

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,

- vedecká hodnosť PhD.,

- pedagogická prax min. 5 rokov,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

- aktívne ovládanie anglického jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 18. 5. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

 

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty